مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پیمان تعمیرات عمومی و نگهداری ابنیه، تجهیزات پزشکی و سیستم مخابرات 1389/09/20 1389/09/27
واگذاری امور تجهیز بخش پری کلینیک دندانپزشکی 1389/09/20 1389/10/01
خرید تجهیزات آزمایشگاه کشاورزی 1389/09/20 1389/09/29
خرید سکو بندی تعداد ده باب آزمایشگاه دانشکده 1389/09/20 1389/09/28
خرید تعداد 10 دستگاه اندازه گیری اکتان پرتابل و 10 دستگاه فشار بخار 1389/09/20 رجوع به آگهی
خرید و اجرای سیستم احضار پرستار 1389/09/20 1389/09/28
خریدP/F FISHER 1389/09/18 1389/10/07
خرید دو دستگاه سانتریفیوژ جهت آبهای آهکی 1389/09/18 رجوع به آگهی
خرید انکوباتور ومیکروسکوپ و... 1389/09/17 1389/09/27
خرید دستگاه اکسیژن ساز 1389/09/18 1389/09/26
صفحه 3009 از 3375