مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید قیر استاندارد 1400/01/28 1400/01/26
مناقصه واگذاری پروژه روکش آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه واگذاری پروژه لکه گیری آسفالت معابر شهری 1400/01/28 1400/01/25
مناقصه لکه گیری-روکش آسفالت-بلوک چینی-فرش 1400/01/29
مناقصه خرید قیر 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه خرید قیر ۷۰*۶۰ تانکری 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه خرید قیر 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای آسفالت رینگ شهری 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/01/26
مناقصه ادامه آسفالت ریزی مسیر سلامت -اجرای روکش آسفالت خیابان -اجرای روکش آسفالت خیابان 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه اجرای طرح هادی روستا شامل آسفالت گرم به ضخامت حداقل ۵ سانتیمتر 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی احداث کانال جمع آوری و دفع آب های سطحی بلوار و بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خرید قیر 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه اجرای تراشیدن آسفالت و اجرای سنگ فرش خیابان 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خرید قیر 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/01/28
مناقصه تامین قیر 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه خرید قیر 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید قیر 1400/01/28
مناقصه عملیات پریمکت و آسفالت 1400/01/28
صفحه 1 از 3688