مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه - انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه 1400/09/06 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی وآسفالت 1400/09/05 1400/09/04
مناقصه واگذاری لکه گیری معبر سطح شهر 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه آسفالت ریزی بدون قیر 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه احداث خیابان، جدول گذاری، زیرسازی و تهیه و اجرای آسفالت در شهرک 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه تکمیل ساختمان و محوطه راهداری- بهسازی و روکش آسفالت محور 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه اجرای پروژه آسفالت و ترمیم جداول کوچه 1400/09/04 1400/09/04
مناقصه انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه- بهسازی راه روستایی و ... 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه قیر با تهیه و اجرای آسفالت 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه روکش محور بهسازی و آسفالت محور 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه پروژه روکش حفاظتی اسلاری سیل در محورها 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه واگذاری برونسپاری عملیات خاکبرداری و بارگیری پشت کالورت های مسیر 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تامین مالی بهسازی وروکش اسفالت محور 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه بهسازی و آسفالت راههای روستایی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عملیات آسفالت 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح و بهسازی و اجرای آسفالت محور تیاب بنک 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه اجرای آسفالت قسمت تعریض محور 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای ماسه آسفالت و روکش آسفالت سطح راههای پنج شهرستان جنوبی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه تامین مالی بهسازی وروکش آسفالت محور 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تامین مالی تعریض وآسفالت محور 1400/09/02 1400/09/04
صفحه 1 از 4150