مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید رنگ و گلاسبید و تینر جهت محورهای حوزه استحفاظی استان 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ و گلاسبید و تینر جهت محورهای حوزه استحفاظی استان 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید دوم تهیه و خرید رنگ سرد ترافیکی ، گلاسبید و تینر ترافیکی جهت اجرا در... 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی و گلاسبید و تینر جهت انجام عملیات خط کشی محورهای مواص... 1399/09/10
اجرای عملیات تکمیل پل - تهیه، بارگیری، حمل و نصب حفاظ بتنی بلوک جداسازی محور - اجرای عملیات تهیه، حم... 1399/08/29 1399/09/03
تهیه رنگ سرد ترافیکی با فام سفید، زرد و تینر مخصوص به همراه کله قندی 1399/08/29 1399/09/04
اجرای عملیات تکمیل پل-تهیه، بارگیری، حمل و نصب حفاظ بتنی بلوک جداسازی محور-اجرای عملیات تهیه، حمل و... 1399/08/28 1399/09/03
تهیه رنگ سرد ترافیکی با فام سفید، زرد و تینر مخصوص به همراه کله قندی 1399/08/28 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای 84-75-99 خرید رنگ سرد ترافیکی و گلاسبید و تینر جهت محورهای حوزه استان همدان 1399/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مصالح خط کشی سرد ترافیکی 1399/09/01
صفحه 1 از 262