مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید،حمل و تخلیه رنگ سرد ترافیکی و گلاسبید 1398/10/24 1398/10/28
خرید، حمل و تخلیه رنگ سرد ترافیکی و گلاسبید 1398/10/23 1398/10/28
خرید، حمل و تخلیه رنگ سرد ترافیکی و گلاسبید 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات ایمنی (استوانه - چشم گربه ای - استاد - بشکه - چسب - گل میخ) 1398/10/21 1398/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی 1398/10/18 1398/10/21
ایمن سازی و نگهداری راههای شریانی کشور (خرید رنگ ترافیکی سرد) 1398/10/14 1398/10/21
خرید رنگ ترافیکی جهت ایمن سازی راههای استحفاظی استان 1398/10/11 1398/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ سرد ترافیکی جهت ایمن سازی راههای استحفاظی استان - تجدید اول 1398/10/11 1398/10/18
بهسازی و آسفالت محور - لکه گیری و آسفالت محور - خرید رنگ سرد ترافیکی جهت ایمن سازی راه های استحفاظی... 1398/10/10 1398/10/18
خرید رنگهای دریایی مورد نیاز شناورها 1398/10/09 1398/10/11
صفحه 1 از 225