مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
اصلاح و بازسازی و توسعه شبکه آب-تکمیل و فنس کشی مخزن-فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی 1398/10/28 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع النجه گنجه شهرستان اسدآباد 1398/10/25 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع جنت آباد شهرستان اسدآباد 1398/10/25 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و فنس کشی مخزن مجتمع گاماسیاب روستای کوهانی شهرستان نهاوند 1398/10/25 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی مجتمع چنارعلیا شهرستان اسدآباد 1398/10/25 1398/10/29
- اصلاح و بازسازی و توسعه شبکه آب- تکمیل و فنس کشی مخزن- فنس کشی و تجهیز و نصب سیستم حفاظتی 1398/10/25 1398/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید آبرسانی خمیس آباد کنگاور 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زیرسازی و فنس کشی و چمن مصنوعی شهر ریز (شهرستان جم) 1398/10/19 1398/10/21
واگذاری اجرای کارهای ساختمانی - احداث چمن مصنوعی - احداث زیرسازی و فن کشی و چمن مصنوعی شهر - احداث ز... 1398/10/17 1398/10/21
عملیات اجرایی سایت مخازن 50 مترمکعبی ،چاله پمپاژ و دیوارکشی و فنس کشی سایت ها 1398/10/17 1398/10/22
صفحه 1 از 254