مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی 1400/01/29 1400/01/28
مناقصه ایجاد پارک و فضای سبز 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل زمین چمن طبیعی 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و نگهداری فضای سبز 1400/01/29
مناقصه خرید نهال صنوبر یکساله نیکرا و نهال صنوبر یکساله کبوده 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه خرید نهال 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد وتوسعه فضای سبز وپارک عمومی 1400/01/29
مناقصه برونسپاری بخشی از وظایف خدمات شهری از قبیل (رفت و روب و جمع آوری زباله های شهری 1400/01/25 1400/01/25
مناقصه انجام عملیات حفاظت ، حراست ، نگهداری ، زیبا سازی و نظافت (فضای سبز ،بلوارها ، میادین ، خیابانها و معابر ،جداول ،آبنماها 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدمات و نظافت 1400/01/28
مناقصه واگذاری اجرای پروژه های -عملیات مراقبت و آبیاری از عرصه های نهال کاری شده 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، سرایداری، فضای سبز، نامه رسانی، تاسیساتی و ماشین نویسی در ساختمان های اداره کل و خط کشی و نصب علایم ایمنی و تابلوهای کنار گذر و زیر گذر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه واگذاری و انجام عملیات و امور خدمات شهری و فضای سبز 1400/01/24 1400/01/22
مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر، نگهداری از تأسیسات زیربنایی و نیز تأمین نیروی انسانی جهت حفظ و حراست و آبیاری و نگهداری از فضای سبز و ارائه و انجام سایر خدمات شهری در شهرک 1400/01/24 1399/12/23
مناقصه واگذاری اجرای عملیات حفظ، نگهداری و توسعه فضای سبز شهر 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه انجام عملیات حفاظت، حراست، نگهداری، زیباسازی و نظافت (فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابانها و معابر، جداول، آبنماها و کلیه ساختمان و تاسیسات و خودروهای آتش نشانی) 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه واگذاری عملیات جمع آوری و حمل زباله، رفت و روب معابر، نگهداری از تأسیسات زیربنایی و نیز تأمین نیروی انسانی جهت حفظ و حراست و آبیاری و نگهداری از فضای سبز و ارائه و انجام سایر خدمات شهری 1400/01/24 1399/12/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات حفظ ، نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/01/29
مناقصه واگذاری حجمی انجام خدمات پشتیبانی، فضای سبز، تنظیف و نگهداری ساختمان ها 1400/01/24 1400/01/25
مناقصه نگهداری و توسعه فضای سبز 1400/01/24 1400/01/29
صفحه 1 از 2924