مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، انجام امور خودرویی و اکیپ عملیات عمرانی اضطراری 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، انجام امور خودرویی و اکیپ عملیات عمرانی اضطراری 1400/09/09 1400/09/08
مناقصه واگذاریانجام عملیات حفاظت، نگهداری ، زیباسازی و نظافت فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابان ها، معابر، پیاده روها ، جوی ها، جداول ، آبنماها و کلیه ساختمان ها و تاسیسات موجود در شهرک ها و نواحی صنعت... 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه واگذاری انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیباسازی و نظافت فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابان ها، معابر، پیاده روها ، جوی ها، جداول، آبنماها و کلیه ساختمان ها و تاسیسات موجود در شهرک ها 1400/09/08 1400/09/09
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز، خدمات شهری، خدمات اداری، عمران وشهرسازی 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه واگذاری انجام عملیات حفاظت، نگهداری، زیبا سازی و نظافت فضای سبز، بلوارها، میادین، خیابان ها، معابر، پیاده روها، جوی ها، جداول، آبنماها و کلیه ساختمان ها و تاسیسات موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی... 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه انجام عملیات حفاظت ، نگهداری ، زیباسازی و نظافت ( فضای سبز ، بلوارها ، میادین ، خیابانها ، معابر ، پیاده روها ، جوی ها 1400/09/06 1400/09/09
مناقصه بهسازی پارک 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه خدمات ترمیم و نگهداری فضای سبز 1400/09/04 1400/08/29
مناقصه واگذاری خدمات تنظیفات و فضای سبز بهداشت و درمان 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه حجمی زمانی خدمات عمومی و دفتری و نگهداشت فضای سبز 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/09/04 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،حمل ونصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار فضای سبز پارک ملت زاهدان 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه حجمی زمانی امور عمومی و دفتری و نگهداشت فضای سبز 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات پشتیبانی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه اجرای بخشی از خدمات شهری شامل نظافت معابر، نگهداری فضای سبز، انجام امور خودرویی و اکیپ عملیات عمرانی اضطراری 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه انجام خدمات نظافت ساختمانها آبدارخانه ها نگهداری فضای سبز انجام بخشی از خدمات فنی و انجام خدمات بخش عمومی و بخش تخصصی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه انجام خدمات نظافت ساختمان ها، آبدارخانه ها، نگهداری فضای سبزو انجام بخشی از خدمات فنی، بخش عمومی و بخش تخصصی 1400/09/02 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد و توسعه فضاهای سبز و پارکهای عمومی سطح شهر 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز 1400/09/01 1400/09/03
صفحه 1 از 3173