مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید پکیج چراغ 1400/01/30 1400/01/22
مناقصه ایجاد پارک و فضای سبز 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه اجرای روشنایی در مقاطع 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث روشنایی فشار متوسط 1400/01/31
مناقصه برونسیاری خدمات نگهداری شبکه روشنایی معابر 1400/01/26 1399/12/20
مناقصه ارتقا، پشتیبانی و نگهداری سامانه های توزین حین حرکت محورها- اجرای روشنایی در مقاطع مجهز دوربین های نظارت تصویری 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه عمومی یک مرحله ای روشنایی بلوار 1400/01/31
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/28
مناقصه خدمات نگهداری تعمیرات وبهینه سازی شبکه های فشار متوسط و ضعیف 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه خدمات نگهداری تعمیرات وبهینه سازی شبکه های فشار متوسط و ضعیف 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه خدمات نگهداری تعمیرات وبهینه سازی شبکه های فشار متوسط 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه واگذاری اجرای عملیات انتقال نیرو و برقرسانی ، توسعه روشنایی و اصلاح شبکه، روشنایی 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS 1400/01/29
مناقصه ،تعمیرات و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط،فشار ضعیف ،روشنایی معابر و مشترکین و پستهای هوایی وزمینی 1400/01/31
مناقصه ، تعمیرات و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط، ضعیف، روشنایی معابر و مشترکین و پست های هوایی و زمینی 1400/01/31
مناقصه نگهداری، تعمیرات و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط، ضعیف، روشنایی معابر و مشترکین و پست های هوایی و زمینی 1400/01/31
مناقصه ی،تعمیرات و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط،فشار ضعیف ،روشنایی معابر و مشترکین و پستهای هوایی وزمینی 1400/01/31
مناقصه ،تعمیرات و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط،فشار ضعیف ،روشنایی معابر و مشترکین و پستهای هوایی وزمینی 1400/01/31
مناقصه عملیات تعمیر و نگهداری سیستم روشنایی سطوح پروازی فرودگاه بین المللی 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/24 1400/01/28
صفحه 1 از 971