مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
شماره:99/43_انجام عملیات برداشت، تکمیل و اصلاح بانک اطلاعات مکانی و توصیفی شبکه انتقال و فوق توزیع(G... 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل وبروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی 1399/09/08 1399/09/12
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح ادارات ثبت تابعه 1399/09/06 1399/09/12
تکمیل و بروزرسانی تهیه و جانمایی نقشه بافت مسکونی روستایی 1399/09/06 1399/09/12
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/06 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه زمین مرجع نمودن نقشه های ثبتی 1399/09/02 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه شمیم مناطق بافت مسکونی و روستایی 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
صفحه 1 از 791