مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطـالعه تعیین حـد بستر رودخـانه هـای شهرسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه انجـام خـدمات نقشه برداری و مطـالعه حـد بستر موردی رودخـانه های شهرسـتان زنجان( بطول580 کیلومتر) 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حـد بستر رودخانه های اسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی اراضی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 1:5000 حریم شهر مشهد 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه تهیه و ترسیم و جانمایی نقشه منطقه با روش فتوگرامتری با پهپاد و ممیزی املاک و ایجاد و راه اندازی سیستم GIS 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/10 1399/09/13
مناقصه مطالعات باستان شناسی 1400/09/09 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات ساخت و نصب پلاک پستی املاک سطح شهر 1400/09/09 1400/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح بازشماری منابع (پروندهخوانی) 1400/09/09 1400/09/17
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت به مساحت 35501 هکتار 1400/09/09 1399/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای قسمتی از عملیات ممیزی املاک وتطبیق و ادغام محدوده مشخص 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی 1400/09/08 1400/09/11
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه واگذاری انجام مربوط به تطبیق و مستند سازی اراضی زراعی تا مرحله تثبیت در نقشه کاداستر 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه ترسیم و جانمایی نقشه 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه مهندسی تعمیر و تکمیل چاه،حفاری و ترمیم چاه، زمین شناسی و طرحهای اکتشافی 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه مطالعات تعیین حد وبستر حریم رودخانه های شهرستان 1400/09/07 1400/09/10
مناقصه تطبیق و مستند سازی اراضی زراعی 1400/09/07 1400/09/10
صفحه 1 از 472