مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک 1398/08/22 1398/08/26
واگذاری انجام خدمات و عملیات اکتشاف شامل شناسایی و پی جویی در پهنه اکتشافی 1398/08/18 1398/08/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی نطن... 1398/08/12 1398/08/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی گیل... 1398/08/12 1398/08/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه اکتشافی هرمزگان... 1398/08/12 1398/08/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی فار... 1398/08/12 1398/08/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌های اکتشافی سنگ... 1398/08/12 1398/08/22
انجام آنالیز و مطالعه نمونه های حاصل از عملیات اکتشافی (شامل تعداد 14700 نمونه سنگی، آبراهه‌ای و پود... 1398/08/11 1398/08/15
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه های اکتشافی گیلان، الموت و آلونیت واقع د... 1398/08/11 1398/08/22
انجام خدمات و عملیات اکتشافی شامل شناسایی و پی جویی در پهنه‌ های اکتشافی 1398/08/11 1398/08/22
صفحه 1 از 477