مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تعویض تیوب بندل مربوط به مبدلهای حرارتی E-۱۰۰ A/B مربوط به بخش 1 تاسیسات ذخیره سازی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خرید قطعات توربین 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه خرید قطعات توربین RUSTON TB-4000 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه واگذاری طراحی، تهیه، نصب و نوسازی تله بخارهای معیوب جهت کاهش تولید پساب و جلوگیری از اتلاف منابع 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بازسازی بسترهای آندی ایستگاههای حفاظت کاتدی مرادلو,رضی گرمی و تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل 1400/01/30
مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ تقطیرات MD100-67/9 جهت نیروگاه بخار 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه واگذاری طراحی، تهیه، نصب و نوسازی تله بخارهای معیوب جهت کاهش تولید پساب و جلوگیری از اتلاف منابع 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه آگهی شناسایی سازندگان Marsh Geophone 1400/01/21 1400/01/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعویض تیوب بندل مربوط به مبدلهای حرارتی E-100 A/B مربوط به بخش 1 تاسیسات ذخیره سازی سراجه 1400/01/28
مناقصه طراحی،خرید تجهیزات،اجرا و راه اندازی پست تغذیه استخراج رمز ارز ازتوربین انبساطی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه خرید 3 دستگاه پمپ تقطیرات MD100/67/9 جهت نیروگاه 1400/01/19 1400/01/26
مناقصه تعویض تیوب بندل مربوط به مبدلهای حرارتی E-199 A/B مربوط به بخش 1 تاسیسات ذخیره سازی 1400/01/18 1400/01/28
مناقصه GAS TURBINE 1400/01/18 1400/01/28
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید قطعات توربین RUSTON TB-4000 1400/01/29
مناقصه تعمیر و اصلاح سیستم heat tracing لوله گاز نیروگاه 1400/01/16 1400/01/30
مناقصه Odorizer 1400/01/10 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تزریق بلوتونر به POLY F 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه Surge Arrester - PR001249 1400/01/07 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید TUBE BUNDLE AND U-TUBE 1400/01/05 1400/01/10
مناقصه Provision of EPF Operation and Maintenance Package Service 1400/01/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 344