مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه مراقبت و نگهداری از جنگلکاریهای سنواتی (آبیاری) 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واکاری ،مراقبت و آبیاری عرصه های نهال کاری شده 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح استان قزوین 1400/01/28
مناقصه واگذاری پروژه کنترل آفات 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه پروژه ارزیابی کیفی مشاوران (مطالعات طرح مدیریت پایدار جنگل) 1400/01/16 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه پهنه بندی جنگل حوزه 84) طبق شرایط پیوستی 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه پهنه بندی جنگل حوزه 86) طبق شرایط پیوستی 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه پهنه بندی جنگل حوزه 91) طبق شرایط پیوستی 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه اقتصادی-اجتماعی) طبق شرایط پیوستی 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه حفاظت و حمایت) طبق شرایط پیوستی 1400/01/19
مناقصه پروژه اجرای عملیات مدیریت جنگلهای دست کاشت به مساحت 550 هکتار و نهالکاری و 6 نوبت آبیاری به مساحت 100 هکتار 1400/01/15 1400/01/19
مناقصه پروژه ارزیابی کیفی مشاوران (مطالعات طرح مدیریت پایدار جنگل) 1400/01/15 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه پهنه بندی جنگل حوزه 84) 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه پهنه بندی جنگل حوزه 86) 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه پهنه بندی جنگل حوزه 91) طبق شرایط پیوستی 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی،جنگل های هیرکانی(شاخه حفاظت و حمایت) طبق شرایط پیوستی 1400/01/19
مناقصه مطالعات پایدار منابع طبیعی، 1400/01/19
مناقصه پروژه جمع آوری پسماندهای خشک شهری و ضایعات 1400/01/05 1400/01/26
مناقصه فراخوان شناسایی و جذب و جهت دهی به سمت مجتمع های گلخانه ای 1400/01/05 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 155