مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تکمیل فاز اول کتابخانه مرکزی و اجرای کامل محوطه سازی پروژه 1399/09/11 1399/09/10
واگذاری خرید هندریل و گاردریل با کلیه متعلقات در پروژه راه آهن 1399/09/11 1399/09/02
تکمیل سرای محله روستا 1399/09/11 1399/09/08
واگذاری تکمیل فاز اول کتابخانه مرکزی و اجرای کامل محوطه سازی پروژه 1399/09/10 1399/09/10
تامین مصالح و اجرای عایق دیواره های گود 1399/09/09 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فضای سبز پارک 1399/09/09 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای یادمان شهدا 1399/09/09 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر شهر ایوان 1399/09/09 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای lمنافصه یک مرحله ای آسفالت معابرشهری 1399/09/09 1399/09/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید بازسازی،تخریب و اجرای کامل بخش آزمایشگاه بیمارستان 1399/09/08 1399/09/10
صفحه 1 از 35406