مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
توان تامین و اجرای عملیات الکتریکی مربوط به توسعه پست63/20کیلوولت 1398/11/01 1398/11/03
Retrofit کلیدهای 6 کیلو ولت پست برق PTA1 1398/10/30 1398/11/02
Retrofit کلیدهای 6 کیلو ولت پست برق PTA1 1398/10/28 1398/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط و تجهیز پستهای هوایی 1398/10/24 1398/10/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای طراحی،تامین تجهیزات و نصب و تست و راه اندازی توسع... 1398/10/24 1398/10/30
احداث 1240 متر شبکه فشار متوسط هوایی و احداث و تجهیز 5 دستگاه پست هوایی 315 کاوا 1398/10/24 1398/10/30
فراخوان ارزیابی کیفی احداث پست 230/20 کیلوولت پارود به صورت کلید در دست 1398/10/23 1398/11/03
احداث شبکه برق و پست هوایی تامین برق ایستگاههای فیتلراسیون 1398/10/23 1398/10/28
خرید 10 کیلومتر کابل OPGWنوع SMبرای پست 230 کیلوولت 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری ، انتقال و احداث شبکه 20 کیلو ولت به همراه تهیه و نصب پست برق کمپ... 1398/10/21 1398/10/24
صفحه 1 از 896