مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید و اجرای تجهیزات هیدرومکانیکال سد 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه بازرسی و تعمیرات سطح دستگاه کمپرسور گاز 1400/01/30 1400/01/30
مناقصه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه انجام بازدیدهای ادواری، تکمیل فرم های گزارش بازدید از محل مصرف کننده، بررسی امکان جایگزینی یا تبدیل سوخت، ارایه نتایج بازدید مشتمل بر محاسبات فنی و اظهار نظر کارشناسی در سهمیه های تعیین شده مصر... 1400/01/29 1400/01/30
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده مطالعاتی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه احداث قطعه 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه خدمات نشت یابی 1400/01/31
مناقصه خدمات نشت یابی از تاسیسات و تجهیزات گازرسانی شرکت گاز 1400/01/30
مناقصه استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی شرکت های مشاور جهت اجرای عملیات پلتفوم IOT 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه مربوط به استفاده از خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت و گاز میادین 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه تامین نیروی انسانی نظارت بر فعالیت های بهره برداری و مشترکین 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه انجام خدمات ایجاد اکیپ های گشت و بازرسی از منابع آب در سطح محدوده مطالعاتی 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی 1400/01/30
مناقصه آماده سازی اقلام مکانیکی تاسیسات تقویت فشار جهت بازرسی فنی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خدمات آزمایشگاهی جهت آنالیز مغزه های نفت وگاز 1400/01/25 1400/01/30
صفحه 1 از 2506