مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت ۲ ایستگاه هیدرومتری در حوضه سدها 1399/09/01 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/04
تهیه و جانمایی اراضی و مستحدثات اداره کل میراث فرهنگی به مساحت 2350 هکتار 1399/08/28 1399/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای lمناقصه شماره م ع / 644/99/SZمربوط به انجام خدما... 1399/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت 2 ایستگاه هیدرومتری و یک ایستگاه هواشناسی در حوضه سد سیازاخ 1399/09/04
صفحه 1 از 4539