مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره پرونده خوانی و بازشماری منابع سازمان 1397/12/26 1397/12/28
انجام مطالعات نقشه‌برداری وتهیه نقشه 1/500 بلوکی به روش مستقیم زمینی مسیراصلاحی خط سه 1397/12/25 1397/12/28
انجام مطالعات ژئوتکنیک مسیر اصلاحی خط 3 قطار شهری 1397/12/25 1397/12/28
Consultancy Services for Feasibility Study and Detailed Design for Rehabilitation/ Upgradation of R... 1397/12/23 1397/12/28
انجام خدمات نقشه برداری طبق برآورد پیوست 1397/12/23 1397/12/23
فراخوان زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی در سطح استان 1397/12/22 1397/12/28
فراخوان زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی در سطح استان 1397/12/22 1397/12/28
واگذاری زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی 1397/12/22 1397/12/28
خرید خدمات مشاوره جهت انجام پروژه بازنگری مطالعات مرحله اول و دوم طراحی شبکه جمع آوری و انتقال فاضلا... 1397/12/22 1397/12/22
انجام مطالعات نقشه‌برداری وتهیه نقشه 1/500 بلوکی به روش مستقیم زمینی مسیراصلاحی خط سه 1397/12/22 1397/12/28
صفحه 1 از 3517