مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری امور نگهداری فضای سبز به بخش خصوصی 1400/01/29 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی 1400/01/29 1400/01/29
مناقصه انجام خدمات خودرویی 1400/01/29 1400/01/28
مناقصه ایجاد پارک و فضای سبز 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه واگذاری خدمات نقلیه اداری بهزیستی 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امورات خدماتی ،تاسیساتی وخودروهای استیجاری 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی خدمات 1400/01/26
مناقصه واگذاری بخشی از امور حفاظتی و نگهبانی 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه خرید ، طبخ ، توزیع غذا سلف سرویس بیمارستان 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه واگذاری عملیات پشتیبانی مبادله وجوه و مدارک دفاتر روستایی استان 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات نیروی انسانی جهت انجام خدمات مشاوره تخصصی 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه خدمات نقلیه اداری اداره کل بهزیستی 1400/01/29
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل زمین چمن طبیعی 1400/01/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی .نگهبانی رانندگی 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات امور بسته بندی واکسن ،فرآورده های بیولوژیک نگهداری دام 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و نگهداری فضای سبز 1400/01/29
مناقصه واگذاری امور خدماتی ،پشتیبانی و اداری 1400/01/29
مناقصه خدمات حمل و نقل خودرویی 1400/01/29
صفحه 1 از 13740