مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری قسمتی از امور خدمات شهری و حومه به بخش خصوصی 1400/09/16 1400/09/13
مناقصه حفاظت و حراست از اماکن ابنیه از تجهیزات و تاسیسات 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه واگذاری بخشی از فعالیت های خدماتی ، پشتیبانی و فنی مهندسی خود را بصورت حجمی 1400/09/15 1400/09/03
مناقصه واگذاری بخش از امورات اداری و پشتیبانی و خدمات شهری 1400/09/14 1400/09/15
مناقصه انجام خدمات مرکز ارتباط مردمی 1400/09/14 1400/09/15
مناقصه واگذاری اداره امور سوختگیری هواپیمایی 1400/09/14 1400/09/15
مناقصه واگذاری قرائت کنتور محدوده شهری و روستا 1400/09/14 1400/09/14
مناقصه واگذاری خدمات حراست، اجرائیات، آتشنشانی و پشتیبانی 1400/09/13 1400/09/14
مناقصه واگذاری شناسایی، تامین و تعویض کنتورهای آب معیوب و کم کارد مشترکین تحت پوشش 1400/09/13 1400/09/14
مناقصه وظایف قابل واگذاری خود را در قالب قراردادهای حجمی برای مدت یکسال جهت رفت و روب سطح شهر اعم از (خیابانها و کوچه ها به بن بست ها، ارتباطیها ، بلوارها و کلیه شوارع های حوزه شهری ، فضاهای سبز میادی... 1400/09/13 1400/09/13
مناقصه انجام مستمر و روزانه امور مربوط به نگهداری، زیباسازی و احیا فضای سبز 1400/09/13 1400/09/13
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ها 1400/09/13 1400/09/13
مناقصه اجاره ۷۷ دستگاه خودروی سواری و وانت نیسان خود مالک 1400/09/13 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذا سلف سرویس 1400/09/12 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذا بیمارستان 1400/09/12 1400/09/15
مناقصه واگذاری امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه انجام خدمات نگهبانی و حراست 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه انجام خدمات نگهبانی وحراست از ۱۷ پست غیر ضنعتی در محور 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفاتی پست ها 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) 1400/09/11 1400/09/15
صفحه 1 از 15170