مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین ناوگان حمل و نقل عمومی مسافر و جابجایی مسافر درون شهری 1399/01/05 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای رفت و روب و نگهداری فضای سبز و حمل و دفن بهداشتی 1399/01/09 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات و پشتیبانی اداری ساختمان های استانداری، نگهداری و توسعه فضای سب... 1399/01/09 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصع خدمات امور نقلیه 1399/01/08 1399/01/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای طبخ وتوزیع غذای دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کردستان 1399/01/06 1399/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجادتفضای سبز و پارکهای عمومی شهر چغابل 1399/01/06 1399/01/11
واگذاری حفاظت فیزیکی 1399/01/06 1399/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حفاظت فیزیکی 1399/01/06 1399/01/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری بخشی ازخدمات موردد نیاز شهرداری شامل سرویس کارـ برق خودرو مکانیک سب... 1399/01/06 1399/01/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی انسانی 1399/01/06 1399/01/07
صفحه 1 از 23330