مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نظافتی و نگهداری فضای سبز و کار در مزرعه 1400/01/30
مناقصه احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال BC4 و سازه آب 1400/01/30
مناقصه خرید عوامل بیولوژیک 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی 1400/01/26 1400/01/29
مناقصه انجام امور حفاظت فیزیکی 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه انجام امور خدماتی - پشتیبانی خود 1400/01/26 1400/01/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای خدمات امور بسته بندی واکسن ،فرآورده های بیولوژیک نگهداری دام 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه خرید سرم خون گوساله 1400/01/26 1400/01/31
مناقصه خرید نهال صنوبر یکساله نیکرا و نهال صنوبر یکساله کبوده 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28
مناقصه خرید سم دلتامترین 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم پاش توربینی 1400/01/30
مناقصه خرید نهال 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه خدمات امور فنی و سامانه 131 مدیریت امور اراضی به صورت حجمی-شرکتی 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه خدمات امور حقوقی مدیریت امور اراضی 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه انجام امور خدماتی - پشتیبانی خود 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه خرید سم تیوفنات متیل 1400/01/28
مناقصه خرید سم کاربندازیم سایپرکونازول 1400/01/28
صفحه 1 از 1298