مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیتهای اتفاقات و عملیات، پاسخگویی 121، خط گرم و سرویس و... 1398/01/28 1398/02/02
شناسایی پیمانکاران قرائت و توزیع 1398/01/27 1398/02/02
واگذاری قرائت کنتور صدور چاپ و توزیع قبض 1398/01/25 1398/01/29
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی و تغییر... 1398/01/24 1398/01/29
قرائت کنتور, صدور, چاپ و توزیع قبض 1398/01/24 1398/01/29
قرائت کنتور صدور چاپ و توزیع قبض 1398/01/24 1398/01/29
واگذاری قرائت کنتور، توزیع قبوض و ارائه گزارشات ممیزی و مشترکین 1398/01/24 1398/01/28
واگذاری قرائت کنتور و توزیع قبوض خود 1398/01/24 1398/01/31
انجام عملیات قرائت کنتور به اقطار مختلف و توزیع قبوض آب بها 1398/01/22 1398/02/02
قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ارزیابی و تغییر... 1398/01/22 1398/01/29
صفحه 1 از 536