مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/02/01 1400/02/01
مناقصه واگذاری امور مرتبط با سرویس اسناد تک برگی به بخش خصوصی 1400/02/02
مناقصه خدمات نیابتی 1400/01/30 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات عمومی خود را شامل اداره امور آبدارخانه ها، انجام امور خدمات و نظافت، نگهداری فضای سبز، امور تلفنخانه و مهمانسراها و ماشین نویسی، تشکیل پرونده و ارسال مراسلات و تامین خودروی... 1400/01/30 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی انجام امور خدماتی 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو مشترکین منطقه 1400/02/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تامین نیرو انسانی 1400/02/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات عمومی 1400/02/01
مناقصه واگذاری فعالیت های خدماتی و پشتیبانی خود شامل امور خدمات نظافتی -خدمات عمومی-فضای سبز-امور تایپ-پیک اداری 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه واگذاری عملیات پشتیبانی مبادله وجوه و مدارک دفاتر روستایی استان 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار 1400/02/02
مناقصه واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد 1400/02/02
مناقصه خدمات عمومی (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری ‏تاسیسات مکانیکی 1400/01/29
مناقصه واگذاری خدمات عمومی تنظیفات، تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان مرکزی و محوطه و بوستان 1400/01/25 1400/01/30
مناقصه خدمات عمومی (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی ، الکتریکی ساختمان مرکزی و محوطه و بوستان 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی، سرایداری، فضای سبز، نامه رسانی، تاسیساتی و ماشین نویسی در ساختمان های اداره کل و خط کشی و نصب علایم ایمنی و تابلوهای کنار گذر و زیر گذر 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خدمات عمومی (تنظیفات، تشریفات و پذیراییف نامه رسانی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی، الکتریکی ساختمان مرکزی و محوطه و بوستان) 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه واگذاری انجام خدمات تست لوازم اندازه گیری غیر دیماندی شهری و روستایی ـ واگذاری انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد و عملیات و برداشت برقهای موقت روزانه مشترکین شهری و روستایی... 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور و توزیع اخطار و قطع و وصل مجدد 1400/01/30
صفحه 1 از 361