مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انتخاب پیمانکاران واجد شرایط جهت پروژه تهیه نقشه املاک تحت تصرف شرکت اعم از چاه، مخازن و حرائم مربو... 1399/10/30 1399/11/05
پایش و تحلیل سنجش شاخص های نظرسنجی ارزیابی عملکرد و برنامه میان مدت 97-1400 (حوزه حمل و نقل و فنی عم... 1399/10/30 1399/11/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعه و احداث محور کرمان- رابر (حدفاصل رابر- گنجان) 1399/10/29
انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز... 1399/10/27 1399/10/29
تهیه نقشه املاک تحت تصرف 1399/10/25 1399/11/05
پروژه تهیه نقشه املاک تحت تصرف 1399/10/25 1399/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت و حدنگاری پلاکهای ثبتی و... 1399/10/30
انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز... 1399/10/25 1399/10/29
ادامه مطالعات پایش کمی منابع آب محدوده مسیر تونل پیشنهادی انتقال آب شرب 1399/10/24 1399/10/30
تهیه آرشیو الکترونیکی پرونده های فیزیکی (اسکن و آرشیو پرونده های شهرسازی در سیستم اتوماسیون شهرسازی)... 1399/10/24 1399/10/27
صفحه 1 از 634