مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
پروژه گازرسانی به حفرات خالی 1399/09/02 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات نگهبانی ازاموال وتاسیسات شرکت گازاستان 1399/09/02 1399/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای گازرسانی به حفرات خالی شهرستان قزوین 1399/09/04
در نظر دارد پروژه تامین، ساخت و نصب تجهیزات سامانه الکتریکی زمین ایستگاههای تقلیل فشار DRS مناطق مخت... 1399/08/29 1399/09/04
انجام پروژه توسعه شبکه توزیع وتغذیه و نصب شیر در شبکه شهر 1399/08/29 1399/09/02
تامین ، ساخت و نصب تجهیزات سامانه الکتریکی زمین استگاههای تقلیل فشار DRS مناطق مختلف گازرسانی 1399/08/28 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات امداد، متقاضیان ، مشترکین، قرائت و توزیع قبوض ، نظافتچی و... 1399/08/28 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و تعمیرات ایستگاههای اصلی گاز استان تهران 1399/08/28 1399/09/04
اجرای حفرات خالی و گازرسانی 1399/08/28 1399/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام پروژه توسعه شبکه توزیع وتغذیه و نصب شیر در... 1399/09/02
صفحه 1 از 4959