مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3 دستگاه رادیولوژی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 1398/11/30 1398/12/01
خرید سه دستگاه رادیولوژی ـ خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ـ - احداث ابنیه آسانسور الحاقی بیمارستان 1398/11/30 1398/12/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال سقف... 1398/11/29 1398/12/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید یک دستگاه C-ARM 1398/11/29 1398/12/01
خرید یک دستگاه رادیو لوژی دیجیتال سقفی - خرید یک دستگاه c-arm 1398/11/29 1398/12/01
خرید یک دستگاه رادیولوژی دیجیتال 1398/11/29 1398/11/26
ـ خرید سه دستگاه رادیولوژی ـ خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور ـ - احداث ابنیه آسانسور الحاقی بیمارستان 1398/11/29 1398/12/01
خرید دو دستگاه رادیوگرافی دیجیتال ستون زمینی 1398/11/29 1398/12/01
خرید 400 دستگاه سیستم تنفسی هوای فشرده 1398/11/28 1398/12/03
خرید یک دستگاه رادیو لوژی دیجیتال سقفی - خرید یک دستگاه c-arm 1398/11/28 1398/12/01
صفحه 1 از 1283