مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تدارکات، اجرا و بهره برداری 1398/10/22 1398/10/25
واگذاری احداث خط انتقال و سازه های وابسته آبرسانی به شهر 1398/10/19 1398/10/24
احداث خط انتقال و سازه های وابسته آبرسانی به شهر 1398/10/18 1398/10/24
واگذاری اجرای پروژه سامانه انتقال آب از سد 1398/10/15 1398/10/18
واگذاری پروژه کارههای باقیمانده سد و سازه های هیدرولیکی وابسته ـ پروژه اجرای عملیات ترمیم و بهسازی خ... 1398/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات اجرایی علاج بخشی وتقویت سیستم نگهدار... 1398/10/11 1398/10/21
خدمات بهره برداری ونگهداری ازشبکه های آبیاری وزهکشی 1398/10/09 1398/10/11
عملیات اجرایی علاج بخشی و تقویت سیستم نگهداری مغار نیروگاه، ترانسفورماتورها و ترانشه ها 1398/10/07 1398/10/20
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد از طریق تامین منابع مالی، طراحی، تدارکات، اجرا و بهره برداری 1398/10/07 رجوع به آگهی
تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی 1398/10/07 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 67