مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
حفاظت از اماکن و اسناد سازمان-عملیات بهسازی کانال ها و نهرهای آبیاری عمومی -احداث تصفیه خانه فاضلاب 1398/01/28 1398/01/28
احداث کانال عرضی در خیابان 1398/01/28 1398/01/29
خرید، حمل، نصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار 1398/01/27 1398/01/29
کانال خط انتقال چشمه 1398/01/27 1398/01/27
حفاظت از اماکن و اسناد ـ عملیات بهسازی کانال ها و نهرهای آبیاری عمومی ـ احداث تصفیه خانه فاضلاب مجتم... 1398/01/26 1398/01/28
خرید، حمل، نصب تجهیزات و احداث شبکه فرعی آبیاری تحت فشار نخیلات آبپخش 1398/01/26 1398/01/29
احداث و تکمیل کانال میانی و کارگر شهر جدید 1398/01/25 1398/01/28
تمدید و تغییرات آگهی طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی داخل مزارع 1398/01/25 1398/01/28
طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی داخل مزارع 1398/01/25 1398/01/28
حفاظت از اماکن و اسناد ـ عملیات بهسازی کانال ها و نهرهای آبیاری عمومی ـ احداث تصفیه خانه فاضلاب مجت... 1398/01/25 1398/01/28
صفحه 1 از 2113