مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء/بازیافت لجن تر و خشک فاضلاب صنعتی و آب ماستیک شرکت 1399/09/12 1399/09/13
نظارت کارگاهی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری 1399/09/11 1399/09/13
واگذاری حد نگاری پلاکهای ثبتی، تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت مربوط به محدوده جغ... 1399/09/11 1399/09/13
تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1399/09/10 1399/09/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای استعلام خرید خدمات مشاور بازنگری ایستگاه پمپاژ دانشگاه ایلام 1399/09/13
واگذاری حد نگاری پلاکهای ثبتی، تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت مربوط به محدوده جغ... 1399/09/10 1399/09/13
مناقصه عمومی دو مرحله ای حد نگاری پلاکهای ثبتی تطبیق و مستند سازی اراضی ملی تا مرحله تثبیت مربوط به... 1399/09/13
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی واگذار... 1399/09/06 1399/09/10
انجام عملیات تطبیق و مستند سازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت در سطح ادارات ثبت تابعه 1399/09/06 1399/09/12
تسهیلگری اجتماعی در فرآیند احداث سد فینسک 1399/09/12
صفحه 1 از 1026