مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات بررسی، جداسازی، پاکسازی و اسکن پرونده های جاری و راکد مدارک پزشکی 1398/11/27 1398/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات بررسی،جداسازی،پاکسازی و اسکن پرونده های جاری و راکد مدارک پزشکی 1398/11/23 1398/11/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام اسکن پرونده بالینی بیماران مرکزآموزشی درمانی طالقانی 1398/11/21 1398/11/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام اسکن پرونده بالینی بیماران مرکزآموزشی درمانی طالقانی 1398/11/21 1398/11/24
انجام خدمات دفتری، ماشین نویسی و منشی و بایگانی 1398/11/19 1398/11/27
انجام خدمات دفتری، ماشین نویسی و منشی و بایگانی 1398/11/17 1398/11/27
و ارائه خدمات تکثیر، چاپ، اسکن و صحافی مورد نیاز 1398/11/16 1398/11/26
امور خدماتی و پشتیبانی 1398/11/15 1398/11/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکثیر و صحافی ، چاپ و تایپ نامه ها و اسناد و اسکن مدارک و رایت cd 1398/11/13 1398/11/19
انجام امور خدمات و پشتیبانی شرکت به صورت حجمی شامل خدمات حمل و نقل راننده تعمیر و نگهداری، خدمات عم... 1398/11/10 1398/11/16
صفحه 1 از 345