مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات مورد نیاز اموراداری بشماره مناقصه م م الف/خ3-99 1399/09/04 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام امور خدمات اسکن و تهیه نسخه الکترونیک پروند... 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تامین نیرو امور منشی گری بیمارستان ثارالله 1399/09/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای - ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی به همراه داده آمایی اوراق پرونده های ثبتی شه... 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تجدید مناقصه عمومی خدمات انجام آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی 1399/09/02
انجام امور خدماتی شهرداری به صورت حجمی 1399/08/26 1399/08/28
واگذاری امورات تایپ و تکثیر 1399/08/25 1399/08/27
ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی واحدهای ثبتی 1399/08/24 1399/08/24
مدیریت بر اطلاعات ، آرشیو فنی و خدمات تولید محتوای الکترونیک و تصویربرداری از مدارک مشترکین مناطق 13... 1399/08/24 1399/08/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای اسکن و داده آمایی پرونده های مرکز مالکیت معنوی 1399/08/28
صفحه 1 از 398