مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین امور خدماتی، نگهبانی و سرایداری و تایپ و تکثیر 1398/06/17 1398/06/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین امورخدماتی ونگهبانی و سرایداری وتایپ وتکثیر 1398/06/17 1398/06/20
انجام خدمات پشتیبانی 1398/06/17 رجوع به آگهی
واگذاری تامین امور خدماتی، نگهبانی و سرایداری و تایپ و تکثیر 1398/06/16 1398/06/20
انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری 1398/06/13 1398/06/17
واگذاری امور خدماتی، تایپ نامه و غیره 1398/06/12 رجوع به آگهی
انجام بخشی از امور خدماتی و پشتیبانی تنظیف، آبدارخانه و ماشین نویسی و امور دفتری 1398/06/12 1398/06/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه امور تایپ و اسکن نامه های اداری دانشکده های سایت مرکزی دانشگاه 1398/06/10 1398/06/16
واگذاری امور تایپ و اسکن نامه های اداری 1398/06/10 1398/06/16
واگذاری امور خدماتی، تایپ نامه و غیره مورد نیاز واحدهای مختلف شهرداری 1398/06/05 رجوع به آگهی
صفحه 4 از 338