مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی خسارات ناشی از سیل به پارکها و فضای سبز شهری 1398/08/18 1398/08/28
واگذاری بازپیرایی و نقاشی دیواری برروی دیوارهای سطح شهر 1398/08/18 1398/08/27
حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیبا سازی (اذین بندی و ..) 1398/08/16 1398/08/22
حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی 1398/08/16 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی منطقه پنج 1398/08/16 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی منطقه چهار 1398/08/16 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی منطقه چهار 1398/08/16 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی منطقه چهار 1398/08/16 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری منطقه یک 1398/08/16 1398/08/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفظ و نگهداری فضای سبز و المانهای پارکی و شهری و خدمات زیباسازی 1398/08/16 1398/08/22
صفحه 1 از 794