مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ 1400/01/25 1400/01/26
مناقصه اجرای طرح درمان دادگاه مدار (درمان معتادان متجاهر) 1400/01/24 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور راهبری فوریت‌های اجتماعی 1400/01/28
مناقصه واگذاری واحدتزریقات،پانسمان ونوارقلب سرپائی و خدمات مرتبط 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام خدمات پرستاری 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری اموردستیار دندان پزشکی 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره تلفنی 1480 1400/01/26
مناقصه خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه تامین پزشک اورژانس و درمانگاه سرپایی بیمارستان 1400/01/26
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح استان قزوین 1400/01/28
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه اجرای طرح درمان دادگاه مدار(درمان معتادان متجاهر) 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات فوریت های اجتماعی ومشاوران غیرحضوری 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات مشاوره ای غیرحضوری وآنلاین 1400/01/25
مناقصه واگذاری مشارکتی آزمایشگاه مولکولار 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه واگذاری خدمات عمومی 1400/01/21 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره مستقل اورژانس بیمارستان 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مشارکتی آزمایشگاه 1400/01/24
مناقصه واگذاری مقومی نسخ 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خدمات بهداشت و درمان 1400/01/19
صفحه 1 از 555