مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری بخشی از خدمات بیمارستان 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه تامین حداکثر 26827 ساعت کار آزمایشگاهی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه کار آزمایشگاهی پژوهشکده فناوری تولیدات گیاهی 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه واگذاری امور مشاوره و خدمات روانشناختی زندانیان 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین نیروی خدمات بهیاری نسخه پیچی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردکان (مرکز عقدا) 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه خرید خدمات امور کمک پرستاری بیمارستان 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه خرید خدمات امور کمک پرستاری بیمارستان 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه خرید خدمات کارشناسی علوم آزمایشگاهی 1400/08/27 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مشاوره و روانشناختی 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه تکمیل پروژه های پایگاههای اورژانس 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه واگذاری امور بیماربری 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری بیمارستان 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری بیمارستان 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری مرکز بهداشت 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری شبکه بهداشت ودرمان 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مشاغل گروه پرستاری شبکه بهداشت و درمان 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه واگذاری خرید خدمات خونگیری 1400/08/25 1400/08/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ارائه خدمات مراکز اورژانس اجتماعی (خط 123 ، تیم های سیارمرکز مداخله فردی خانوادگی ، اجتماعی و مراکز اقامتی) وشیرخو 1400/08/25 1400/09/01
صفحه 1 از 639