کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7405228 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) دی کلینیک و کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/18
7405223 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/18
7405200 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) واحدهای سایت استان آذربایجان غربی 1402/09/14 1402/09/18
7396620 مناقصه واگذاری امور تغذیه استان آذربایجان غربی 1402/09/12 1402/09/15
7394295 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان استان آذربایجان غربی 1402/09/12 1402/09/15
7385346 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان نقده (بیمارستان امام خمینی(ره) ، بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) و دانشکده پرستاری) استان آذربایجان غربی 1402/09/08 1402/09/11
7358694 مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان استان آذربایجان غربی 1402/09/01 1402/09/02
7357773 مناقصه واگذاری امور تغذیه ای (تهیه، طبع و توزیع غذا) بیمارستان و امور ایاب و ذهاب کارکنان استان آذربایجان غربی 1402/08/30 رجوع به آگهی
7357021 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهداء شهرستان شوط - نوبت سوم استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/02
7357020 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره - نوبت دوم استان آذربایجان غربی 1402/08/30 1402/09/02
7343829 مناقصه واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات مرکز آموزشی درمانی استان آذربایجان غربی 1402/08/27 1402/09/09
7311722 مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات مرکز آموزشی درمانی استان آذربایجان غربی 1402/08/27 1402/09/09
7283582 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه بیمارستان شهید بهشتی شهرستان چالدران - نوبت هفتم استان آذربایجان غربی 1402/08/17 1402/08/21
7276195 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مرکز بهداشت شهرستان ارومیه استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/18
7274693 مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان تکاب استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/18
7274692 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان ماکو استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/18
7274690 مناقصه واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/18
7272621 مناقصه واگذاری امور تغذیه بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان چایپاره استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/18
7272076 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی شبکه بهداشت استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/17
7272075 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی استان آذربایجان غربی 1402/08/15 1402/08/17
صفحه 1 از 104