مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری سرویس ایاب ذهاب کارکنان 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت دوم) 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان شبکه بهداشت و درمان سردشت (نوبت دوم) 1400/10/25 1400/10/29
مناقصه احداث پایگاه اورژانس جاده ای 1400/10/22 1400/10/30
مناقصه خرید و دوخت البسه و واگذاری امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا) و واگذاری امور تغذیه ای (خرید و توزیع غذا ) 1400/10/22 1400/10/25
مناقصه خرید و دوخت البسه مورد نیاز بیماران بستری 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذا مرکز آموزشی درمانی 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذا بیمارستان 1400/10/21 1400/10/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای پروژه دو سو تغذیه نمودن پست زمینی 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و توزیع غذا بیمارستان 1400/10/19 1400/10/22
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی امور نقلیه شبکه بهداشت و درمان 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه واگذاری خدمات خودرویی مرکز بهداشت 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی 1400/10/18 1400/10/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان ماکو 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوکان 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه خرید سرنگ 2 سی سی 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نه میلیون عدد سرنگ 2 سی سی 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه خرید و توزیع غذا شبکه بهداشت و درمان 1400/10/13 1400/10/18
صفحه 1 از 75