مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
6001111 مناقصه واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت ودرمان 1401/09/09 1401/09/16
5984899 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1401/09/05 1401/09/10
5984867 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه نگهداری و بهره برداری تأسیسات ساختمانهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجانغربی 1401/09/05 1401/09/14
5983993 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات خودرویی ستاد دانشگاه 1401/09/05 1401/09/10
5983991 مناقصه خدمات خودرویی شبکه بهداشت و درمان 1401/09/05 1401/09/10
5981073 مناقصه واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت ودرمان 1401/09/05 1401/09/08
5979733 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) دیکلینیک و کلینیکهای تخصصی 1401/09/03 1401/09/06
5979731 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1401/09/03 1401/09/06
5976927 مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه UPS آنلاین به ظرفیت 160KAV استاتیک 1401/09/02 1401/09/09
5975033 مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی یک دستگاه UPS آنلاین به ظرفیت100kva استاتیک 1401/09/02 1401/09/09
5974904 مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف دی کلینیک و کلینک های تخصصی و فوق تخصصی تدبیر و واحدهای تابعه سایت دانشکده های پرستاری و مامایی پزشکی، پیراپزشکی ، داروسازی 1401/09/02 1401/09/06
5962703 مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف 1401/08/29 1401/08/28
5955794 مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) مرکز آموزشی و درمانی 1401/08/25 1401/08/28
5954572 مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی (تنظیف) 1401/08/25 1401/08/28
5952486 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه 1401/08/25 1401/09/01
5952436 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات 1401/08/25 1401/09/01
5952433 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه 1401/08/25 1401/09/01
5943067 مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت ودرمان 1401/08/22 1401/09/01
5939037 مناقصه واگذاری امورات نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه 1401/08/22 1401/09/01
5929848 مناقصه نگهداری و راهبری تأسیسات شبکه بهداشت ودرمان 1401/08/18 1401/08/25
صفحه 1 از 85