مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تهیه طبخ و اداره نمودن رستوران 1400/10/04 1400/10/08
مناقصه اجرای حفاظت فیزیکی ساختمانهای ستاد و نواحی 1400/09/15 1400/09/24
مناقصه اجرای حفاظت فیزیکی ساختمانهای ستاد و نواحی 1400/07/29 1400/08/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه طبخ و توزیع غذا 1400/05/20 1400/05/23
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای مناقصه تهیه , طبخ و توزیع 1400/04/29 1400/05/02
مناقصه تعویض لوله های فرسوده خط برگشت 1400/04/21 1400/04/27
مناقصه نظافت, فضای سبز و نمازخانه های بین راهی 1400/04/15 1400/04/16
مناقصه اصلاح روسازی و طرح هندسی جاده منتهی به انبار نفت 1400/02/21 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح روسازی و طرح هندسی جاده 1400/02/20 1400/02/25
مناقصه واگذاری حجمی زمانی انبار نفت 1400/02/13 1400/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی 1400/02/13 1400/02/16
مناقصه واگذاری حجمی انبار نفت 1400/02/12 1400/02/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی انبار 1400/01/16 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اصلاح روسازی و طرح هندسی جاده 1399/12/26 1400/01/24
مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره انبار نفت 1399/12/10 1399/12/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری حجمی / زمانی اداره انبار نفت آبنیل 1399/12/05 1399/12/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای بتن مسلح محوطه و احداث یک سکوی ته کشی در انیار نفت شهید محمد منتظری 1399/12/03 1399/12/11
مناقصه واگذاری امور مربوط به قرارداد ایاب و ذهاب کارکنان انبارها و سوخت گیری هواپیمایی 1399/11/12 1399/11/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایاب و ذهاب کارکنان انبارها و سوختگیری هواپیمایی 99 1399/11/08 1399/11/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای بتن مسلح محوطه و احداث یک سکوی ته کشی در انبار شهید محمد منتظری 1399/11/07 1399/11/18
صفحه 1 از 12