مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/10/09 1400/10/12
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/10/08 1400/10/12
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/09/20 1400/09/24
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/08/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/06/25 1400/06/27
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب بخش روستایی 1400/06/24 1400/06/27
مناقصه واگذاری امور مشترکین شامل قرائت کنتور، توزیع قبوض ، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیر مجاز، ارزیابی و تغییر املاک و اپراطوری 1400/06/08 1400/06/11
مناقصه واگذاری امور مشترکین شامل قرائت کنتور، توزیع قبوض ، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات 1400/06/07 1400/06/11
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب 1400/05/26 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری، نگهداری، رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات شبکه توزیع اب بخش روستایی 1400/05/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه توسعه و بازسازی قسمت های پراکنده از شبکه توزیع آب 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه توسعه و بازسازی قسمت های پراکنده از شبکه توزیع آب 1400/05/11 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری, نگهداری, رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب بخش روستایی 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری, نگهداری, رفع اتفاقات و اپراتوری تاسیسات و شبکه توزیع آب بخش روستایی 1400/02/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری پروژه های توسعه و بازسازی قسمتهای پراکنده از شبکه توزیع آب 1400/01/31 رجوع به آگهی
مناقصه خریداری لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف 1400/01/31 1400/02/08
مناقصه خرید لوله پلی اتیلن در اقطار مختلف 1400/01/31 1400/02/08
صفحه 1 از 14