مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5985010 مناقصه تهیه مصالح و تکمیل عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن گاز ناحیه -احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز -خزن هوایی 250 متر مکعبی و شبکه توزیع آب فار توسعه 1401/09/06 1401/09/09
5983091 مناقصه تهیه مصالح و تکمیل عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن گاز ناحیه صنعتی 1401/09/05 1401/09/09
5983089 مناقصه احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز شهرک صنعتی 1401/09/05 1401/09/09
5983088 مناقصه اجرای مخزن هوایی 250 متر مکعبی و شبکه توزیع آب فاز توسعه شهرک صنعتی 1401/09/05 1401/09/09
5981168 مناقصه تهیه مصالح و تکمیل عملیات شبکه گذاری پلی اتیلن گاز - احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز - اجرای مخزن هوایی 250 متر مکعبی و شبکه توزیع آب فاز توسعه شهرک صنعتی 1401/09/05 1401/09/09
5924804 مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه تولید برق تجدیدپذیر ساختمان - محوطه سازی سایت کارگاهی شهرک صنعتی - تهیه مصالح و اجرای ملزومات انشعابات برق تاسیسات شهرک های صنعتی و... 1401/08/17 1401/08/21
5924471 مناقصه تهیه مصالح و اجرای ملزومات انشعابات برق تاسیسات شهرکهای صنعتی 1401/08/17 1401/08/21
5923783 مناقصه احداث دیوار و نرده جهت حفاظت تاسیسات شهرک صنعتی 1401/08/17 1401/08/21
5922727 مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه تولید برق تجدید پذیر ساختمان - محوطه سازی سایت کارگاهی شهرک صنعتی - تهیه مصالح و اجرای ملزومات انشعابات برق تاسیسات شهرک های صنعتی - اجرای شبکه توزیع آب طرح توسعه شهرک... 1401/08/16 1401/08/21
5922588 مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه تولید برق تجدید پذیر ساختمان 1401/08/16 1401/08/21
5922583 مناقصه محوطه سازی سایت کارگاهی 1401/08/16 1401/08/21
5922482 مناقصه اجرای شبکه توزیع آب طرح توسعه شهرک صنعتی 1401/08/16 1401/08/21
5760270 مناقصه احداث 8 سوله کارگاهی 1401/07/14 1401/07/18
5756069 مناقصه احداث 8 سوله کارگاهی شهرک فناوری 1401/07/12 1401/07/18
5755628 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث 8 سوله کارگاهی شهرک فناوری 1401/07/12 1401/07/18
5750663 مناقصه تهیه مصالح و اجرای ملزومات انشعابات برق تاسیسات شهرکهای صنعتی - تهیه مصالح و اجرای شبکه داخلی پلی اتیلن گاز - محوطه سازی سایت کارگاهی شهرک صنعتی و ... 1401/07/11 1401/07/07
5729655 مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه تولید برق تجدیدپذیر ساختمان - محوطه سازی سایت کارگاهی و جاده دسترسی ساختمان اداری و آتش نشانی - تکمیل شبکه توزیع آب شهرکهای صنعتی 1401/07/06 1401/07/07
5727752 مناقصه اجرای شبکه توزیع آب، مخزن 1000 متر مکعبی زمینی و چاهک پمپاژ 1401/07/06 1401/07/07
5722971 مناقصه اجرای شبکه توزیع آب، مخزن 1000 متر مکعبی زمینی و چاهک پمپاژ شهرک صنعتی 1401/07/02 1401/07/07
5722967 مناقصه محوطه سازی سایت کارگاهی شهرک صنعتی 1401/07/02 1401/07/07
صفحه 1 از 84