کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7396212 مناقصه 2 عنوان مناقصه شامل احداث ساختمان و محوطه تصفیه خانه شهرک صنعتی- خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری ورودی شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/16
7395883 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : تکمیل محوطه سازی خیابان های ناحیه صنعتی - احداث 8 سوله کارگاهی استان اصفهان 1402/09/12 1402/09/16
7393568 مناقصه احداث ساختمان و محوطه تصفیه خانه شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7393550 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی خیابان های ناحیه صنعتی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7393538 مناقصه خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری ورودی شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7393534 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی و جداول بلوار اصلی شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7393465 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث 8 سوله کارگاهی در شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7393450 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل محوطه سازی شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7393030 مناقصه 4 عنوان مناقصه شامل : تکمیل محوطه سازی خیابان های ناحیه صنعتی - احداث 8 سوله کارگاهی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7392798 مناقصه خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری ورودی استان اصفهان 1402/09/11 1402/09/16
7361278 مناقصه واگذاری اجرای طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/09/01 1402/09/07
7359204 مناقصه اجرای طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/09/01 1402/09/07
7357195 مناقصه واگذاری اجرای طرح ارتقاء تصفیه خانه فاضلاب استان اصفهان 1402/08/30 1402/09/07
7355921 مناقصه 3 ردیف مناقصه شامل : 1- خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری2- تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی شهرک 3- احداث ساختمان و محوطه تصفیه خانه استان اصفهان 1402/08/30 1402/09/06
7353767 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری صنعتی خوانسار استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/06
7353762 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/06
7352886 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل خرید و اجرای فضای سبز و آبیاری - تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی - احداث ساختمان و محوطه تصفیه خانه استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/06
7352341 مناقصه احداث ساختمان و محوطه تصفیه خانه شهرک صنعتی استان اصفهان 1402/08/29 1402/09/06
7302538 مناقصه 4 مورد مناقصه شامل خرید آسفالت و محوطه سازی و اجرای کانال دفع آبهای سطحی - تکمیل عملیات محوطه سازی - اجرای اساس و آسفالت و جدول ر استان اصفهان 1402/08/23 1402/08/29
7299637 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات محوطه سازی ناحیه صنعتی نیستانک استان اصفهان 1402/08/22 1402/08/29
صفحه 1 از 95