مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه نگهداری کلیه پارکها و همچنین فضای سبز تعدادی از میادین و بلوارهای سطح شهر 1400/11/03 1400/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری فضای سبز 1400/10/25 1400/11/07
مناقصه نگهداری کلیه پارکها و همچنین فضای سبز تعدادی از میادین و بلوارهای سطح شهر 1400/10/25 رجوع به آگهی
مناقصه طراحی میادین 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG راه آهن 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری از جایگاه CNG 1400/06/31 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بلوکهای جنوبی ساختمان اصلی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی 1400/05/13 1400/05/14
مناقصه تکمیل بلوک های جنوبی 1400/05/06 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل بلوکهای جنوبی ساختمان 1400/05/06 1400/05/14
مناقصه تکمیل بلوکهای جنوبی ساختمان اصلی پروژه مجتمع خدماتی رفاهی صد دروازه 1400/05/06 1400/05/14
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی بلوار 1400/02/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات بهسازی بلوار 1400/02/05 رجوع به آگهی
مناقصه واگذای عملیات محوطه سازی 1399/12/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذای عملیات محوطه سازی 1399/12/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات محوطه سازی امامزادگان 1399/11/27 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرای پروژه پارک میدان 1399/11/20 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری عملیات محوطه سازی امامزادگان 1399/11/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9