مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید یکدستگاه اکسیژن ساز 1400/10/15 1400/10/20
مناقصه خرید یک دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری کانتینری 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدمات اداری پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافتی 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافتی بیمارستان ها و برخی واحدهای تابعه 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی ،نظافتی بیمارستانها و برخی واحدهای تابعه دانشگاه (گروه الف) 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی ،نظافتی بیمارستانها و برخی واحدهای تابعه دانشگاه (گروه ب)) 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات اداری و پشتیبانی برخی واحدهای تابعه دانشگاه 1400/08/27 1400/09/01
مناقصه واگذاری امور خدمات اداری پشتیبانی 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافتی بیمارستان ها و برخی واحدهای تابعه 1400/08/12 1400/08/15
مناقصه واگذاری امور خدماتی بخی واحدهای تابعه 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه واگذاری امور خدماتی 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات اداری و پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه 1400/08/11 1400/08/15
مناقصه واگذاری امور خدماتی, نظافتی بیمارستانها و برخی واحدهای تابعه دانشگاه 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات بهداشتی، درمانی (گروه پرستاری) بیمارستانها و برخی واحدهای تابعه دانشگاه 1400/08/10 1400/08/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات بهداشتی درمانی گروه پرستاری بیمارستان ها 1400/08/09 1400/08/09
مناقصه خرید سیفتی باکس جهت بیمارستان ها و سایر مراکز تابعه دانشگاه 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید یک دستگاه اکسیژن ساز ۶۰۰ لیتری کانتینری جهت مرکز آموزشی و درمانی 1400/07/28 1400/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیفتی باکس بیمارستانهای و مراکز تابعه دانشگاه 1400/07/28 1400/08/01
مناقصه خرید دستگاه اکسیژن ساز کانتینری 1400/07/27 1400/08/01
صفحه 1 از 19