مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدمات شهری 1400/08/29 رجوع به آگهی
مناقصه انجام امور خدمات شهری مناطق 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری 1400/08/27 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری حفظ و نگهداری سکوهای انتقال پسماند 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری حفظ و نگهداری سکوهای انتقال پسماند 1400/07/08 رجوع به آگهی
مناقصه حمل پسماند از ایستگاه ها تا مرکز دفن 1400/06/24 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری حفظ و نگهداری سکوهای انتقال پسماند 1400/06/12 رجوع به آگهی
مناقصه حمل پسماند از ایستگاه ها 1400/06/03 رجوع به آگهی
مناقصه حمل پسماند از ایستگاه ها تا مرکز دفن 1400/06/01 رجوع به آگهی
مناقصه حمل پسماند از ایستگاه ها تا مرکز دفن 1400/05/21 رجوع به آگهی
مناقصه حمل پسماند 1400/05/03 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری حفظ و نگهداری سکوهای انتقال پسماند 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری حفظ و نگهداری سکوهای انتقال پسماند 1400/04/23 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری حفظ و نگهداری سکوهای انتقال پسماند 1400/04/22 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری جمع آوری وانتقال پسماندهای عادی بیمارستانها و مشاغل پر زباله 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری جمع آوری و انتقال پسماندهای عادی بیمارستانها و مشاغل پرزباله 1400/03/26 1400/04/05
مناقصه راهبری جمع آوری و انتقال پسماندهای عادی بیمارستانها و مشاغل پر زباله 1400/03/26 رجوع به آگهی
مناقصه راهبری جمع آوری و انتقال پسماندهای عادی بیمارستانها و مشاغل پر زباله 1400/03/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نگهداری سگ های بلاصاحب 1400/03/12 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اجرای عملیات نگهداری سگ های بلاصاحب 1400/03/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 12