کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7381127 مناقصه پروژه فاز دوم احداث پارک استان تهران 1402/09/07 1402/09/12
7374009 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم احداث پارک یاس بهار استان تهران 1402/09/06 1402/09/12
7366269 مناقصه واگذاری 3 عنوان شامل : رفت و روب منطقه استان تهران 1402/09/04 1402/09/02
7364101 مناقصه واگذاری خیابان ورودی کمربندی استان تهران 1402/09/02 1402/09/01
7357184 مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری پیاده رو استان تهران 1402/08/30 1402/08/20
7344387 مناقصه 3 عنوان شامل : رفت و روب منطقه استان تهران 1402/08/27 1402/09/02
7343696 مناقصه احداث فاز دوم ساختمان سوله بحران چند منظوره استان تهران 1402/08/27 1402/08/25
7312045 مناقصه واگذاری پروژه فاز دوم بتن ریزی معابر سطح شهر استان تهران 1402/08/27 1402/08/24
7311696 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه یک استان تهران 1402/08/27 1402/09/02
7311694 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری رفت و روب منطقه سه استان تهران 1402/08/27 1402/09/02
7311692 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای عملیات خدمات شهری شامل رفت و روب منطقه دو استان تهران 1402/08/27 1402/09/02
7310490 مناقصه خیابان ورودی کمربندی استان تهران 1402/08/25 1402/09/01
7309950 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خیابان ورودی کمربندی جنوبی از میدان استان تهران 1402/08/25 1402/09/01
7298503 مناقصه پروژه جدولگذاری پیاده رو کمربندی استان تهران 1402/08/22 1402/08/20
7290492 مناقصه احداث فاز دوم ساختمان سوله بحران چند منظوره استان تهران 1402/08/20 1402/08/25
7290407 مناقصه پروژه جدولگذاری پیاده رو کمربندی جنوبی تا سی ان جی استان تهران 1402/08/20 1402/08/20
7287938 مناقصه پروژه فاز دوم بتن ریزی معابر سطح شهر استان تهران 1402/08/20 1402/08/24
7287740 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم احداث ساختمان سوله بحران چند منظوره در منطقه سه استان تهران 1402/08/20 1402/08/25
7285573 مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم بتن ریزی معابر سطح شهر استان تهران 1402/08/18 1402/08/24
7275463 مناقصه پروژه جدولگذاری پیاده رو استان تهران 1402/08/15 1402/08/20
صفحه 1 از 97