کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7397753 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع گاز، انشعاب گاز، سرویس و تعمیرات شیرها و حوضچه شیرها در سطح منطقه 3 و 5 شیراز استان فارس 1402/09/12 1402/09/16
7386354 مناقصه تعمیرات شبکه و انشعاب استان فارس 1402/09/08 1402/09/16
7378571 مناقصه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع گاز، انشعاب گاز، سرویس و تعمیرات شیرها و حوضچه گاز، در سطح منطقه استان فارس 1402/09/07 1402/09/16
7373316 مناقصه مقاوم سازی ابنیه ایستگاه C.G.S استان فارس 1402/09/05 1402/09/09
7373310 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای 6100 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 220 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی جهت توسعه شبکه شهرستان استان فارس 1402/09/05 1402/09/09
7373309 مناقصه مقاوم سازی ابنیه ایستگاه CGS استان فارس 1402/09/05 1402/09/09
7361925 مناقصه اجرای 6100 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 220 فقره انشعاب پلی اتیلن و فلزی استان فارس 1402/09/01 1402/09/09
7361745 مناقصه خرید تصحیح کننده الکترونیکی استان فارس 1402/09/01 1402/09/20
7361689 مناقصه ساخت و راه اندازی زیر ساخت فیزیکی مرکز داده (امور فاوا) استان فارس 1402/09/01 1402/09/05
7360873 مناقصه مقاوم سازی ساختمان ایستگاه استان فارس 1402/09/01 1402/09/09
7357752 مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب استان فارس 1402/08/30 1402/09/09
7357254 مناقصه اجرای شبکه و نصب انشعاب استان فارس 1402/08/30 1402/09/09
7356934 مناقصه مقاوم سازی ساختمان ایستگاه استان فارس 1402/08/30 1402/09/09
7354782 مناقصه مقاوم سازی ابنیه ایستگاه استان فارس 1402/08/30 1402/09/09
7350947 مناقصه تجدید مناقصه خرید تصحیح کننده الکترونیکی استان فارس 1402/08/29 1402/09/06
7350602 مناقصه خرید تصحیح کننده الکترونیکی استان فارس 1402/08/29 رجوع به آگهی
7309103 مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ساخت و راه اندازی زیرساخت فیزیکی مرکز داده (امور فاوا) شرکت گاز استان فارس استان فارس 1402/08/24 1402/08/25
7297216 مناقصه احداث روشنایی محوطه ایستگاه های گاز TBS و CGS استان فارس 1402/08/22 1402/08/25
7296264 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مقاوم سازی ابنیه ایستگاه های TBS استان فارس 1402/08/22 1402/08/25
7296263 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مقاوم سازی ابنیه ایستگاه های TBS استان فارس 1402/08/22 1402/08/25
صفحه 1 از 317