مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مستمر و غیر مستمر 1400/10/15 رجوع به آگهی
مناقصه خرید با نظارت بر ساخت چهار دست شرود سگمنت مرحله اول توربین GE F5 MS5001 1400/10/15 1400/10/22
مناقصه خرید با نظارت بر ساخت چهار دست شرود سگمنت 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز به صورت مستمر و غیر مستمر خود 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خرید با نظارت بر ساخت چهار دست شرودسگمنت مرحله اول توربین GEF5MS5001 مورد نیاز خود 1400/10/13 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز بصورت مستمر و غیر مستمر 1400/09/24 1400/09/30
مناقصه انجام خدمات پرورش، توسعه و نگهداری فضای سبز بصورت مستمر و غیر مستمر 1400/09/23 1400/09/30
مناقصه PRESSURE REULATORE VALVE WITH REDUCING FILTER 67AF 1400/09/22 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شیفت 1400/09/17 1400/09/23
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شیفت 1400/09/16 1400/09/23
مناقصه بروزرسانی سیستم کنترل یک واحد توربین گازی 1400/09/13 رجوع به آگهی
مناقصه بروزرسانی سیستم کنترل یک واحد توربین گازی تیپ آسک 1400/09/11 رجوع به آگهی
مناقصه پوتین ایمنی 1400/09/08 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شیفت 1400/08/17 1400/08/23
مناقصه انجام خدمات ایاب و ذهاب کارکنان شیفت 1400/08/16 1400/08/23
مناقصه بروزرسانی سیستم کنترل یک واحد توربین گازی 1400/08/06 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری بروزرسانی سیستم کنترل یک واحد توربین گازی تیپ آسک خود 1400/08/03 رجوع به آگهی
مناقصه تامین بریکر ژنراتور 1400/06/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین قطعات کامپیوتر 1400/06/14 رجوع به آگهی
مناقصه SOLENOID VALVE 110V 1400/06/07 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 23