مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز 1400/09/13 1400/09/23
مناقصه تامین و نگهداری فضای سبز شهری به صورت حجمی 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه خدمات تنظیف (رفت و روب و جمع آوری زباله )شهرداری 1400/09/07 1400/09/13
مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز 1400/09/06 1400/09/23
مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز به صورت حجمی 1400/07/07 1400/07/24
مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز به صورت حجمی 1400/06/13 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهر و فضای سبز به صورت حجمی 1400/06/06 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه تامین و نگهداری فضای سبز شهری به صورت حجمی 1400/06/05 1400/06/14
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه خدمات تنظیف 1400/06/05 1400/06/14
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی - خدمات شهر و فضای سبز به صورت حجمی 1400/05/20 رجوع به آگهی
مناقصه خدمات پشتیبانی 1400/05/16 1400/05/20
مناقصه خدمات تنظیف (رفت و روب و جمع آوری زباله )شهرداری ت 1400/05/16 1400/05/20
مناقصه نگهداری فضای سبز شهری 1400/05/16 1400/05/20
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی - خدمات شهر و فضای سبز به صورت حجمی 1400/05/16 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری فضای سبز (آبیاری، نگهبانی، نگهداری و...) 1400/04/14 1400/04/23
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی 1400/04/14 1400/04/23
مناقصه واگذاری خدمات شهری رفت و روب، جمع اوری زباله بصورت حجمی 1400/04/14 1400/04/24
مناقصه واگذاری فضای سبز (آبیاری، نگهبانی، نگهداری و...) 1400/04/07 1400/04/23
مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی 1400/04/07 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری خدمات شهری رفت و روب، جمع آوری زباله بصورت حجمی 1400/04/07 1400/04/24
صفحه 1 از 10