مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بهسازی کانالهای دفع آبهای سطحی 1398/07/24 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کانال سنگی و پل روبروی دانشگاه 1398/07/24 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت سطح شهر 1398/07/24 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دال و دیوار سنگی نهر کنار ایستگاه رادیو 1398/07/24 1398/08/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و بازسازی پلهای سطح شهر 1398/07/24 1398/08/01
اجرای دال و دیوار سنگی -اجرای آسفالت سطح شهر -بهسازی کانال های دفع آب های سطحی و... 1398/07/24 1398/08/01
واگذاری اجرای خاکبرداری، زیرسازی و جدول - اجرای دیوار سنگی باغ 1398/07/23 1398/07/23
واگذاری اجرای پروژه های خاکبرداری، زیرسازی و جدول تپه و اجرای دیوار سنگی 1398/07/17 1398/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خاکبرداری، زیرسازی و جدول تپه چغا 1398/07/17 1398/07/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار سنگی 1398/07/17 1398/07/23
صفحه 1 از 48