مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری پروژه های تکمیل تپه، تکمیل باغ، بهسازی بخشی از تقاطع غیر همسطح ورودی شهرک و ... 1397/09/17 رجوع به آگهی
واگذاری پروژه های تکمیل تپه و تکمیل باغ و آسفالت معابر سطح شهر و تکمیل پارک و بهسازی بخشی از تقاطع غ... 1397/08/28 رجوع به آگهی
واگذاری تکمیل تپه ، تکمیل باغ، آسفالت معابر سطح شهر و ..... 1397/08/28 رجوع به آگهی
عملیات نظافت و خدمات رفت روب معابر و جداول و جمع آوری زباله 1397/07/18 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1397/06/26 رجوع به آگهی
بهره برداری از جایگاه CNG 1397/06/07 رجوع به آگهی
تامین خودروهای استیجاری با راننده 1397/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نظافت و خدمات رفت روب معابر و جداول و جمع آوری زباله 1397/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات نظافت و خدمات رفت روب معابر و جداول و جمع آوری زیاله بخشی از منطقه یک شهرداری 1397/05/13 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات حسابرسی 1397/05/02 رجوع به آگهی
صفحه 7 از 49