کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410914 مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/18
7407616 مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی استان خراسان رضوی 1402/09/15 1402/09/18
7392341 مناقصه واگذاری و بهره برداری جایگاه مرزی ، ایستگاه پایش و کنترل سوخت داخل استان خراسان رضوی 1402/09/11 1402/09/11
7382825 مناقصه واگذاری و بهره برداری جایگاه مرزی، ایستگاه پایش و کنترل سوخت داخل باک و خرده فروشی استان خراسان رضوی 1402/09/08 1402/09/11
7378610 مناقصه واگذاری و بهره برداری جایگاه مرزی ، ایستگاه پایش و کنترل سوخت داخل استان خراسان رضوی 1402/09/07 1402/09/11
7264050 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه استان خراسان رضوی 1402/08/13 1402/08/14
7256083 مناقصه عمومی یک مرحله ای استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه استان خراسان رضوی 1402/08/09 1402/08/14
7253809 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه استان خراسان رضوی 1402/08/09 1402/08/14
7191592 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه نصب سیستم اعلام حریق استان خراسان رضوی 1402/07/22 1402/07/25
7159128 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه استان خراسان رضوی 1402/07/15 1402/07/18
7157008 مناقصه تعمیرات محوطه و باندوال مخازن انبار نفت استان خراسان رضوی 1402/07/15 1402/07/16
7153009 مناقصه اصلاح و ترمیم بتن زیر بارگیری و تخلیه انبار استان خراسان رضوی 1402/07/12 1402/07/16
7153000 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیرات محوطه و باندوال انبار نفت ناحیه نیشابور استان خراسان رضوی 1402/07/12 1402/07/16
7107800 مناقصه راهبری سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی تاسیسات انبار نفت (انبار نفت شماره 2)، سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز مایع استان خراسان رضوی 1402/07/08 1402/07/09
7073360 مناقصه راهبری سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی تاسیسات انبار نفت، سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز مایع استان خراسان رضوی 1402/07/03 1402/07/09
7073104 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان استان خراسان رضوی 1402/07/03 1402/07/09
6977869 مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت استان خراسان رضوی 1402/06/08 1402/06/08
6970095 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه واگذاری حجمی استان خراسان رضوی 1402/06/06 1402/06/08
6968811 مناقصه واگذاری حجمی / زمانی اداره امور عملیات تاسیسات انبار نفت استان خراسان رضوی 1402/06/06 1402/06/08
6920940 مناقصه واگذاری نصب سیستم اعلام حریق در تاسیسات انبار گاز مایع سنگ استان خراسان رضوی 1402/05/28 1402/05/28
صفحه 1 از 47