مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5906153 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1401/08/11 1401/08/12
5905077 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1401/08/11 1401/08/12
5898231 مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1401/08/09 1401/08/24
5897614 مناقصه برگزاری مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در عملیات سرویس های صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه 1401/08/09 1401/08/12
5660253 مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1401/06/15 1401/06/17
5659778 مناقصه راهبری سرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی..... 1401/06/15 1401/06/17
5652012 مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی تاسیسات 1401/06/13 1401/06/17
5651004 مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی تاسیسات نفت - سوختگیری هواپیمایی و تاسیسات گاز مایع سنگ بست 1401/06/13 1401/06/17
5623970 مناقصه واگذاری حجمی زمانی راهبری خدمات پشتیبانی اداری؛ عمومی و سیستمهای مکانیزه 1401/06/05 1401/06/06
5613328 مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری, عمومی و سیستم های مکانیزه 1401/06/01 1401/06/06
5607934 مناقصه واگذاری حجمی ازمانی راهبری خدمات پشتیبانی اداری؛ عمومی و سیستمهای مکانیزه 1401/05/31 1401/06/06
5583145 مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی 1401/05/24 1401/05/24
5577386 مناقصه راهبری سرویسهای ایاب و ذهاب 1401/05/22 1401/05/24
5574180 مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1401/05/22 1401/05/24
5549298 مناقصه واگذاری حجمی زمانی راهبری خدمات پشتیبانی اداری 1401/05/11 رجوع به آگهی
5530127 مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری, عمومی و سیستم های مکانیزه 1401/05/08 1401/05/11
5527513 مناقصه واگذاری واگذاری حجمی ازمانی راهبری خدمات پشتیبانی اداری؛ عمومی و سیستمهای مکانیزه 1401/05/08 1401/05/11
5516152 مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی 1401/05/04 1401/05/05
5508897 مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان 1401/05/02 1401/05/05
5507882 مناقصه واگذاری سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان عملیاتی 1401/05/02 1401/05/05
صفحه 1 از 43