مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری 1400/10/28 1400/10/29
مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری 1400/10/25 1400/11/20
مناقصه فومینگ و کولینگ مخزن 5730000 لیتری 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه رنگ آمیزی مخازن 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه تجدید مناقصه نصب سیستم اعلام حریق... 1400/10/12 1400/10/15
مناقصه واگذاری رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1400/10/12 1400/10/16
مناقصه فومینگ و کولینگ مخزن 5.730.000 لیتری 1400/10/11 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نصب سیستم اعلام حریق در تاسیسات انبار گاز مایع 1400/10/11 1400/10/16
مناقصه واگذاری رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1400/10/09 1400/10/26
مناقصه رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه فومینگ و کولینگ مخزن 5.730.000 لیتری 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری نصب سیستم اعلام حریق در تاسیسات انبار گاز مایع 1400/10/09 1400/10/16
مناقصه رنگ آمیزی داخل و خارج مخازن 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه برگزاری تجدیدمناقصه نصب سیستم اعلام حریق در تأسیسات انبار گاز مایع سنگ بست 1400/10/09 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری ترمیم بتن های زیر لاین بارگیری و محوطه و تعمیرات بتن های پودر شده بین باندوال و پمپ شید و اصلاح آیلندهای بین سکوهای بارگیری 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تجدید مناقصه ترمیم بتن زیر لاین بارگیری... 1400/10/02 1400/10/07
مناقصه تکمیل ظرفیت باندوال (۱۲۰ درصد بتن ریزی دسترسی دور مخازن انبار/جدول کشی) 1400/10/01 1400/10/07
مناقصه تکمیل ظرفیت باندوال (۱۲۰ درصد بتن ریزی دسترسی دور مخازن انبار/جدول کشی) 1400/09/29 1400/10/07
مناقصه واگذاری ترمیم بتن های زیر لاین بارگیری و محوطه و تعمیرات بتن های پودر شده بین باندوال و پمپ شید و اصلاح آیلندهای بین سکوهای بارگیری 1400/09/29 1400/10/07
مناقصه واگذاری اجرای سیستم اطفا حریق پارکینگ نفتکشها 1400/09/28 1400/10/02
صفحه 1 از 40