کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7402404 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات جدول گذاری و جمع آوری آبهای سطحی در سطح شهر استان تهران 1402/09/13 1402/09/23
7401285 مناقصه جدول گذاری و جمع آوری آبهای سطحی استان تهران 1402/09/13 1402/09/23
7397809 مناقصه عملیات تکمیل سوله شهرک لاله شهر ملارد استان تهران 1402/09/12 1402/09/22
7396310 مناقصه اجرای عملیات تکمیل سوله شهرک استان تهران 1402/09/12 1402/09/22
7393435 مناقصه اجرای عملیات نرده گذاری رفوژ بلوار های سطح شهر و نقاط حادثه خیز استان تهران 1402/09/11 1402/09/21
7392779 مناقصه نرده گذاری رفوژه بلوار های سطح شهر و نقاط حادثه خیز استان تهران 1402/09/11 1402/09/21
7389301 مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری وترمیم نوارهای حفاری آسفالت معابر سطح شهر استان تهران 1402/09/10 1402/09/20
7388138 مناقصه لکه گیری آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر استان تهران 1402/09/09 1402/09/20
7386204 مناقصه عملیات لکه گیری وترمیم نوارهای حفاری آسفالت معابر سطح شهر استان تهران 1402/09/08 1402/09/19
7385307 مناقصه لکه گیری آسفالت و ترمیم نوارهای حفاری سطح شهر استان تهران 1402/09/08 1402/09/19
7290453 مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث زمین ورزشی پارک و فنس کشی استان تهران 1402/08/20 1402/08/23
7280342 مناقصه واگذاری اجرای عملیات تکمیل سوله خدمات شهری استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7273280 مناقصه واگذاری اجرای عملیات جابجایی تیر و ترانس برق سطح شهر استان تهران 1402/08/15 1402/08/18
7271202 مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات احداث زمین ورزشی وفنس کشی پارک خیابان امام خمینی(تجدید) استان تهران 1402/08/14 1402/08/23
7264744 مناقصه واگذاری اجرای عملیات احداث زمین ورزشی پارک و فنس کشی استان تهران 1402/08/13 1402/08/23
7261459 مناقصه 8 عنوان شامل : نیمکت بتنی دسته دار - نیمکت بتنی بدون دستخ - نیمکت بتنی معلولین و.. استان تهران 1402/08/11 1402/08/15
7258497 مناقصه اجرای عملیات احداث سرویس بهداشتی سطح شهر و آرامستان استان تهران 1402/08/10 1402/08/14
7255775 مناقصه عملیات تکمیل سوله خدمات شهری استان تهران 1402/08/09 1402/08/20
7253225 مناقصه واگذاری اجرای عملیات تکمیل سوله خدمات شهری استان تهران 1402/08/09 1402/08/20
7252913 مناقصه اجرای عملیات تکمیل سوله استان تهران 1402/08/09 1402/08/13
صفحه 1 از 81