مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
کد هزاره عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
5948134 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 75 کیلومتر انواع کابل خودنگهدار فشار ضعیف 1401/08/24 1401/09/08
5909527 مناقصه برونسپاری انجام خدمات عمومی و پشتیبانی 1401/08/12 1401/08/24
5907275 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برونسپاری انجام خدمات عمومی و پشتیبانی 1401/08/11 1401/08/24
5906218 مناقصه برونسپاری انجام خدمات عمومی و پشتیبانی 1401/08/11 1401/08/24
5710544 مناقصه خرید 5 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی به ظرفیت KVA630 بدون ترانسفورماتور هرمتیک روغنی 1401/06/29 1401/07/09
5706117 مناقصه خرید 5 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی به ظرفیت KVA630 بدون ترانسفورماتور هرمتیک روغنی 1401/06/28 1401/07/09
5693777 مناقصه خرید 5 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی 1401/06/27 1401/07/09
5693773 مناقصه خرید 5 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی به ظرفیت kva 630 بدون ترانسفورماتور هرمتیک روغنی 1401/06/27 1401/07/09
5692339 مناقصه خرید 5 دستگاه پست کمپکت نیمه دفنی بتنی 1401/06/27 1401/07/09
5656200 مناقصه خرید 180 اصله تیرهای بتنی اچ شکل فشار ضعیف 15 متری 1401/06/14 1401/06/20
5655437 مناقصه خرید 1800 اصلی تیرهای بتنی اچ شکل فشار ضعیف 9 متری 1401/06/14 رجوع به آگهی
5654879 مناقصه انتخاب پیمانکار کلید در دست جهت اصلاح شبکه روشنایی معابر 1401/06/14 1401/06/22
5654636 مناقصه خرید 520 اصله تیرهای بتنی اچ شکل فشار متوسط 12 متری 1401/06/14 1401/06/20
5650893 مناقصه خرید 1800 اصلی تیرهای بتنی اچ شکل فشار ضعیف 9 متری 1401/06/13 رجوع به آگهی
5650489 مناقصه انتخاب پیمانکار کلید در دست جهت اصلاح شبکه روشنایی معابر مناطق حاشیه نشین 1401/06/13 1401/06/22
5650433 مناقصه خرید 520 اصله تیرهای بتنی اچ شکل فشار متوسط 12 متری 1401/06/13 1401/06/20
5648038 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 180 اصله تیرهای بتنی اچ 1401/06/12 1401/06/20
5648035 مناقصه خرید 520 اصله تیرهای بتنی اچ شکل فشار متوسط 12 متری 1401/06/12 1401/06/20
5648032 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید 1800 اصله تیرهای بتنی اچ شکل فشار ضعیف 9 متری 1401/06/12 1401/06/20
5647656 مناقصه اصلاح شبکه روشنائی معابر 1401/06/12 1401/06/22
صفحه 1 از 65