مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ارائه خدمات جهت تامین 31 نفر نیروی انسانی جهت انجام خدمات حراستی و فیزیکی 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی حراست جهت حفظ و حراست از اماکن و تاسیسات- عملیات وصول مطالبات در شهر 1400/10/27 1400/10/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات وصول مطالبات در شهر نسیم شهر 1400/10/26 1400/10/29
مناقصه بهره برداری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات و خطوط انتقال آب 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات 2/600/000 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف و 2/600/000 فقره چاپ و توزیع قبوض آب و فاضلاب 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات 2/600/000 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف و 2/600/000 فقره چاپ و توزیع قبوض آب و فاضلاب 1400/10/18 رجوع به آگهی
مناقصه بهره برداری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات و خطوط انتقال آب 1400/10/18 1400/10/21
مناقصه واگذاری عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات و خط و انتقال آب 1400/10/15 1400/10/21
مناقصه شرح کلی حوزه فعالیت : خرید و حمل و بارگیری الکترو پمپ شناور 1400/10/14 رجوع به آگهی
مناقصه خرید و حمل و بارگیری الکترو پمپ شناور 1400/10/14 1400/10/18
مناقصه عملیات قرائت کنتور در اقطار مختلف و چاپ و توزیع قبوض 1400/10/13 1400/10/15
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید و حمل و بارگیری الکترو پمپ 1400/10/13 1400/10/18
مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات و خط و انتقال آب 1400/10/01 1400/10/02
مناقصه بهره برداری نگهداری و تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعات و خطوط انتقال آب 1400/09/30 1400/10/02
مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تاسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه انشعابات و خط و انتقال آب 1400/09/30 1400/10/02
مناقصه برق رسانی 1400/09/30 رجوع به آگهی
مناقصه برق رسانی 1400/09/28 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات 2/600/000 مورد قرائت کنتور به اقطار مختلف و 2/600/000 فقره چاپ و توزیع قبوض آب و فاضلاب 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور در اقطار مختلف و چاپ و توزیع قبوض به تعداد 2600000 1400/09/28 1400/09/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای برق رسانی به تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/28 1400/10/01
صفحه 1 از 167