کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7410426 مناقصه تهیه تجهیزات سرمایشی ساختمان مرکز فناوری و کسب و کار استان مرکزی 1402/09/15 1402/09/21
7408268 مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات سرمایشی ساختمان مرکز فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی اراک 1 استان مرکزی 1402/09/15 1402/09/21
7405812 مناقصه تهیه تجهیزات سرمایشی ساختمان استان مرکزی 1402/09/14 1402/09/21
7283288 مناقصه واگذاری شامل 3 مورد روسازی، آسفالت، جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری شهرک - روسازی و آسفالت- اجرای بخش دوم شبکه 20 کیلوولت توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/23
7282022 مناقصه روسازی، آسفالت، جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری شهرک صنعتی محلات استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/23
7282016 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روسازی و آسفالت در ناحیه صنعتی سمقاور استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/23
7282012 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخش دوم شبکه 20 کیلوولت توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی خیرآباد استان مرکزی 1402/08/17 1402/08/23
7277240 مناقصه 3 عنوان مناقصه شامل : روسازی آسفالت، جدول گذاری و ترمیم نوار حفاری شهرک صنعتی - روسازی و آسفالت در ناحیه صنعتی - اجرای بخش دوم شبکه 20 کیلوولت توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی استان مرکزی 1402/08/16 1402/08/23
7245549 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی شهرک صنعتی پتروشیمی خمین استان مرکزی 1402/08/07 1402/08/13
7245522 مناقصه شبکه تامین برق آتش نشانی و واحدهای کارگاهی ناحیه صنعتی استان مرکزی 1402/08/07 1402/08/13
7245446 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در شهرک صنعتی نوبران استان مرکزی 1402/08/07 1402/08/13
7245445 مناقصه اجرای شبکه برق 20 کیوولت شهرک صنعتی استان مرکزی 1402/08/07 1402/08/13
7245440 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روسازی و آسفالت ناحیه صنعتی خنجین استان مرکزی 1402/08/07 1402/08/13
7241631 مناقصه واگذاری شامل 5 مورد زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس شهرک صنعتی- روسازی و آسفالت- عملیات اجرایی احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی- اجرای شبکه برق 20 کیلوولت شهرک صنعتی- شبکه تامین برق آتش نشانی و... استان مرکزی 1402/08/06 1402/08/13
7092984 مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی شهرک صنعتی پتروشیمی خمین استان مرکزی 1402/07/05 1402/07/12
7091354 مناقصه عملیات اجرایی استحصال پساب تصفیه خانه فاضلاب و خط انتقال پساب شهرک صنعتی استان مرکزی 1402/07/05 1402/07/12
7091352 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روسازی و آسفالت ناحیه صنعتی خنجین استان مرکزی 1402/07/05 1402/07/12
7091350 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث ساختمان انبار در شهرک صنعتی ایبک آباد استان مرکزی 1402/07/05 1402/07/12
7086668 مناقصه 4 ردیف مناقصه شامل : 1- روسازی و آسفالت ناحیه صنعتی 2- احداث ساختمان انبار در شهرک 3- عملیات اجرایی استحصال پساب تصفیه خانه فاضلاب و خط انتقال پساب شهرک صنعتی 4- عملیات اجرایی احداث مخزن... استان مرکزی 1402/07/04 1402/07/12
7037586 مناقصه احداث مخزن فلزی 150 مترمکعبی هوایی شهعرک صنعتی زاویه استان مرکزی 1402/06/20 1402/06/28
صفحه 1 از 70