مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب 1389/03/03 1389/03/18
واگذاری عملیات مربوط به تامین و تولید آب شهر 1389/03/03 1389/03/18
واگذاری عملیات مربوط به حصار کشی با فنس چاه ها و ایستگاه پمپاژ 1389/03/02 1389/03/17
واگذاری عملیات امداد حوادث آب و عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب 1389/02/29 1389/03/13
واگذاری اصلاح و توسعه بخشی از شبکه توزیع آب 1389/02/29 1389/03/13
واگذاری عملیات مربوط به اجرای عبور عرضی خطوط لوله آب 1389/02/26 1389/03/10
واگذاری عملیات مربوط به حصار کشی با فنس 1389/02/25 1389/03/09
خرید کنتور یک دوم 1389/02/25 1389/03/09
نصب انشعاب فاضلاب شهر 1389/02/25 1389/03/09
واگذاری اصلاح و توسعه بخشی ازشبکه توزیع آب منطقه 1389/02/25 1389/03/09
صفحه 234 از 237