کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7354257 مناقصه فراخوان عمومی شناسایی مهندسین مشاور جهت انجام خدمات مدیریت طرح ، برای قراردادهای سطح شهر جدید هشتگرد استان البرز 1402/08/30 1402/09/06
7343973 مناقصه واگذاری دو ردیف مناقصه: عملیات آماده سازی در سایت های تجاری و اراضی 27/5 هکتاری - عملیات اجرایی رفع نواقص معابر پیاده راهی و دیوار سازی مربوط و ترمیم نوار حفاری استان البرز 1402/08/27 1402/08/27
7305221 مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز سایت جنگل کاری شده حاشیه اتوبان و محوطه ایستگاه مترو استان البرز 1402/08/24 1402/09/02
7284391 مناقصه عملیات آماده سازی در سایت های تجاری و اراضی 27/5 هکتاری - عملیات اجرایی رفع نواقص معابر پیاده راهی و دیوار سازی مربوط و ترمیم نوار حفاری استان البرز 1402/08/17 1402/08/22
7280341 مناقصه برون سپاری امور خدماتی شرکت استان تهران 1402/08/16 1402/08/20
7276322 مناقصه عملیات آماده سازی سایت های تجاری و اراضی 27.5 هکتاری V1 ,V2 استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7276197 مناقصه عملیات اجرایی رفع نواقص معابر پیاده راهی و دیوارسازی مربوط و ترمیم نوار حفاری فازهای 4 و7 واقع در شهر جدید استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7274368 مناقصه دو عنوان مناقصه شامل : عملیات آماده سازی در سایت های تجاری و اراضی 27/5 هکتاری - عملیات اجرایی رفع نواقص معابر پیاده راهی و دیوار سازی مربوط و ترمیم نوار حفاری استان البرز 1402/08/15 1402/08/22
7269300 مناقصه عملیات آماده سازی در سایت های تجاری و اراضی 27/5 هکتاری - عملیات اجرایی رفع نواقص معابر پیاده راهی و دیوار سازی مربوط و ترمیم نوار حفاری استان البرز 1402/08/14 رجوع به آگهی
7264257 مناقصه برون سپاری امور خدماتی شرکت عمران استان تهران 1402/08/13 1402/08/20
7263694 مناقصه برون سپاری امورخدماتی استان البرز 1402/08/13 1402/08/20
7261689 مناقصه انتخاب کارگزار تکمیل ساماندهی اعضای مسکن مهر استان البرز 1402/08/11 1402/08/18
7230131 مناقصه عملیات اجرایی و آماده سازی معابر استان البرز 1402/08/03 1402/08/09
7230092 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیان اجرایی و آماده سازی معابر سطح شهر واقع در فاز3 شهر جدید هشتگرد استان البرز 1402/08/03 1402/08/09
7230088 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی و آماده سازی معابر سطح شهر واقع در فاز های 1 و 2 شهر جدید هشتگرد استان البرز 1402/08/03 1402/08/09
7226786 مناقصه عملیات احداث پروژه طرح نهضت ملی مسکن استان البرز 1402/08/02 1402/08/06
7205608 مناقصه اجرای عملیات نگهداری فضای سبز سایت جنگل کاری شده استان البرز 1402/07/25 1402/08/01
7205005 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی ساخت مدرسه 12 کلاسه واقع در منطقه 4 ناحیه 1 قطعه 53 شهرجدید هشتگرد استان البرز 1402/07/25 1402/08/01
7203180 مناقصه عملیات احداث پروژه طرح نهضت ملی مسکن استان البرز 1402/07/25 1402/08/06
7202984 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی ساخت مدرسه 12 کلاسه واقع در منطقه 4 ناحیه 3 قطعه 48 شهرجدید هشتگرد استان البرز 1402/07/25 1402/08/01
صفحه 1 از 46