مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفات شامل نظافت، سرایداری، آبدارخانه، تاسیساتی، فنی و مخابراتی، دبیرخانه و نگهبانی سایر امور محوله 1400/07/22 رجوع به آگهی
مناقصه شکیل و تکمیل پرونده های حفظ کاربری و دعاوی حقوقی، واگذاری و رفع تداخلات کاداستر و جمع آوری آمار و اطلاعات و تهیه داده های آماری ، تجزیه و تحلیل و ثبت در سامانه 1400/07/14 1400/07/07
مناقصه تشکیل و تکمیل پرونده های حفظ کاربری و دعاوی حقوقی، واگذاری و رفع تداخلات کاداستر و جمع آوری آمار و اطلاعات و تهیه داده های آماری ، تجزیه و تحلیل و ثبت در سامانه 1400/07/04 1400/07/07
مناقصه تشکیل و تکمیل پرونده های حفظ کاربری و دعاوی حقوقی، واگذاری و رفع تداخلات کاداستر و جمع آوری آمار و اطلاعات و تهیه داده های آماری ، تجزیه و تحلیل و ثبت در سامانه 1400/07/03 1400/07/07
مناقصه اجاره 16 دستگاه خودرو سواری استیجاری 15 دستگاه خودرو با راننده 1400/06/31 1400/07/01
مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو سواری 1400/06/30 1400/07/01
مناقصه اجاره ۱۹ دستگاه خودرو سواری استیجاری 1400/06/30 1400/07/01
مناقصه کرایه 16 دستگاه خودرو سواری 1400/06/09 1400/06/10
مناقصه تامین خودرو سواری به صورت استیجاری 1400/04/28 1400/04/31
مناقصه جمع آوری و ورود اطلاعات پرونده های اراضی کشاورزی به سامانه جامع امور اراضی 1400/04/28 1400/04/29
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفات شامل نظافت، سرایداری، آبدارخانه، تاسیساتی، فنی و مخابراتی، دبیرخانه و نگهبانی سایر امور محوله 1400/04/28 1400/04/29
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفات شامل نظافت، سرایداری، آبدارخانه، تاسیساتی، فنی و مخابراتی، دبیرخانه و نگهبانی سایر امور محوله 1400/04/26 1400/04/29
مناقصه جمع آوری و ورود اطلاعات پرونده های اراضی کشاورزی به سامانه جامع امور اراضی 1400/04/26 1400/04/29
مناقصه تامین خودرو سواری به صورت استیجاری 1400/04/26 1400/04/31
مناقصه انجام امور خدماتی و تنظیفات 1400/04/26 1400/04/29
مناقصه ۱۶ دستگاه خودرو سواری استیجاری 1400/04/26 1400/04/31
مناقصه جمع آوری و ورود اطلاعات پرونده های اراضی کشاورزی به سامانه جامع امور اراضی 1400/04/26 1400/04/29
مناقصه جمع آوری و ورود اطلاعات پرونده های اراضی کشاورزی 1400/04/15 1400/04/17
مناقصه انجام امور خدمات و تنظیفات در سطح سازمان 1400/03/30 1400/04/02
مناقصه واگذاری فعالیتهای اجرایی ایستگاه 1400/03/30 1400/04/03
صفحه 1 از 82