مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر شهری 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدولگذاری معابر 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه آسفالت معابر شهری 1400/08/05 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای آسفالت معابر شهری 1400/08/02 1400/08/09
مناقصه آسفالت معابرشهری را در سال ۱۴۰۰ 1400/07/17 رجوع به آگهی
مناقصه پروژه جدولگذاری معابر 1400/07/17 1400/07/17
مناقصه پروژه جدولگذاری معابر 1400/07/10 1400/07/17
مناقصه واگذاری اسفالت معابر سطح شهر 1400/07/10 1400/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای جدولگذاری معابر شهری 1400/07/09 1400/07/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای آسفالت معابرشهری 1400/07/09 1400/07/17
مناقصه تهیه مصالح وجرای دیواره بامصالح 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه عملیات اجرایی کارهای عمرانی در سال 1400 - تهیه و اجرای جدول گذاری معابر وکوچه های شهری شامل: تخریب وضع موجود وپی کنی، زیر سازی و نصب جدول و قالب بندی و بتن ریزی و آب پاشی ونگهداری وسایر شرایط... 1400/07/06 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه واجرای پلاک بتنی پرسی پیاده رو وسنگ فرش درمعابر شهری 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه اجرای عملیات اجرایی کارهای عمرانی 1400/07/01 رجوع به آگهی
مناقصه جدولگذاری معابرشهری بامصالح 1400/06/31 1400/07/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله دیوارها بامصالح 1400/06/31 1400/07/01
مناقصه سنگ فرش وپلاک بتنی معابرشهری 1400/06/30 1400/07/01
مناقصه آسفالت معابر شهری 1400/06/30 1400/07/01
مناقصه خرید لوله بتنی 1400/04/06 1400/04/09
صفحه 1 از 12