کد هزاره عنوان مناقصه منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7401937 مناقصه واگذاری پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/15
7399845 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/15
7399221 مناقصه پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری استان خراسان رضوی 1402/09/13 1402/09/15
7394395 مناقصه پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری استان خراسان رضوی 1402/09/12 1402/09/15
7351581 مناقصه خرید، نصب و بهره برداری 60 دستگاه دیتالاگر درون چاهی آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی استان خراسان رضوی 1402/08/29 1402/08/30
7349559 مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و بهره برداری60 دستگاه دیتالاگر درون چاهی آب زیرزمینی در محدودههای مطالعاتی منتخب استان استان خراسان رضوی 1402/08/28 1402/08/30
7347050 مناقصه خرید، نصب و بهره برداری 60 دستگاه دیتالاگر درون چاهی آب زیرزمینی در محدوده های مطالعاتی استان خراسان رضوی 1402/08/28 رجوع به آگهی
7294187 مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری استان خراسان رضوی (شبکه های ابیاری و ب استان خراسان رضوی 1402/08/21 1402/08/23
7292631 مناقصه پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری استان استان خراسان رضوی 1402/08/21 1402/08/23
7288604 مناقصه پروژه نگهداری و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در دست بهره برداری استان استان خراسان رضوی 1402/08/20 1402/08/23
7243627 مناقصه ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر عملکرد و بهره وری محصولات کشاورزی و راهکارهای ارتقا فیزیکی و اقتصادی آن با تاکید بر کاهش مصرف آب استان خراسان رضوی 1402/08/07 رجوع به آگهی
7185781 مناقصه پروژه عملیات مرمت و بازسازی پروژههای تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی 1402/07/19 1402/07/22
7185757 مناقصه عملیات مرمت و بازسازی پروژه های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی 1402/07/19 1402/07/22
7185675 مناقصه عملیات مرمت و بازسازی پروژه های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی 1402/07/19 1402/07/22
7171069 مناقصه عملیات مرمت و بازسازی پروژه های تغذیه مصنوعی استان خراسان رضوی 1402/07/18 1402/07/22
7091967 مناقصه عمومی یک مرحله ای ارائه خدمات ناجیگری ومربیگری رشته های مختلف ورزشی ونیروهای خدماتی واداری مجموعه فرهنگی ورزشی شرکت آب منطقه ای خراسان برای سال استان خراسان رضوی 1402/07/05 1402/07/09
7063517 مناقصه ارائه خدمات ناجیگری و مربیگری رشته های مختلف ورزشی و نیروهای خدماتی و اداری مجموعه فرهنگی ورزشی استان خراسان رضوی 1402/06/29 1402/07/01
7062840 مناقصه ارائه خدمات ناجیگری و مربیگری رشته های مختلف ورزشی و نیروهای خدماتی و اداری مجموعه فرهنگی ورزشی استان خراسان رضوی 1402/06/29 1402/07/01
7057591 مناقصه ارائه خدمات ناجیگری و مربیگری رشته های مختلف ورزشی و نیروهای خدماتی و اداری مجموعه فرهنگی ورزشی استان خراسان رضوی 1402/06/28 1402/07/01
7055264 مناقصه شناسایی سرمایه گذار اجرای خط انتقال آب از سد مخزنی استان خراسان رضوی 1402/06/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 68